A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

gabalo

gramatinės formos
gabalas → gabalo – daiktavardis, vyr. g.,K.,vns.
Vienaskaita Daugiskaita
V. gabalas (vyr. g.) gabalai (vyr. g.)
K. gabalo (vyr. g.) gabalų (vyr. g.)
K. gabalui (vyr. g.) gabalams (vyr. g.)
G. gabalą (vyr. g.) gabalus (vyr. g.)
Įn. gabalu (vyr. g.) gabalais (vyr. g.)
Vt. gabale (vyr. g.) gabaluose (vyr. g.)
Š. gabale (vyr. g.) gabalai (vyr. g.)