A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

gabanai

gramatinės formos
gabana → gabanai – daiktavardis, mot. g.,N.,vns.
Vienaskaita Daugiskaita
V. gabana (mot. g.) gabanos (mot. g.)
K. gabanos (mot. g.) gabanų (mot. g.)
K. gabanai (mot. g.) gabanoms (mot. g.)
G. gabaną (mot. g.) gabanas (mot. g.)
Įn. gabana (mot. g.) gabanomis (mot. g.)
Vt. gabanoje (mot. g.) gabanose (mot. g.)
Š. gabana (mot. g.) gabanos (mot. g.)