A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

pareigų

gramatinės formos
ėjimas → pareigų – daiktavardis, vyr. g.,K.,dgs. pareigus → pareigų – būdvardis, vyr. g.,G.,vns.,nelyg. l.,neįv. f. pareiga → pareigų – daiktavardis, mot. g.,K.,dgs.
Vienaskaita Daugiskaita
V. ėjimas (vyr. g.), pareiga (mot. g.), pareigus (vyr. g.), aplaidus (vyr. g.), pareigi (mot. g.), aplaidi (mot. g.), aplaidu, pareigu, pareigusis (vyr. g.), aplaidusis (vyr. g.), aplaidžioji (mot. g.), pareigioji (mot. g.), aplaidesnis (vyr. g.), pareigesnis (vyr. g.), pareigesnė (mot. g.), aplaidesnė (mot. g.), pareigiau, aplaidesnysis (vyr. g.), pareigesnysis (vyr. g.), pareigesnioji (mot. g.), aplaidesnioji (mot. g.), aplaidžiausias (vyr. g.), pareigiausias (vyr. g.), pareigiausia (mot. g.), aplaidžiausia (mot. g.), pareigiausia, pareigiausiasis (vyr. g.), aplaidžiausiasis (vyr. g.), pareigiausioji (mot. g.), aplaidžiausioji (mot. g.), pareiga (mot. g.) pareigos (mot. g.), ėjimai (vyr. g.), pareigūs (vyr. g.), aplaidūs (vyr. g.), aplaidžios (mot. g.), pareigios (mot. g.), pareigieji (vyr. g.), aplaidieji (vyr. g.), pareigiosios (mot. g.), aplaidžiosios (mot. g.), pareigesni (vyr. g.), aplaidesni (vyr. g.), aplaidesnės (mot. g.), pareigesnės (mot. g.), aplaidesnieji (vyr. g.), pareigesnieji (vyr. g.), aplaidesniosios (mot. g.), pareigesniosios (mot. g.), aplaidžiausi (vyr. g.), pareigiausi (vyr. g.), aplaidžiausios (mot. g.), pareigiausios (mot. g.), aplaidžiausieji (vyr. g.), pareigiausieji (vyr. g.), aplaidžiausiosios (mot. g.), pareigiausiosios (mot. g.), pareigos (mot. g.)
K. ėjimo (vyr. g.), pareigos (mot. g.), pareigaus (vyr. g.), aplaidaus (vyr. g.), aplaidžios (mot. g.), pareigios (mot. g.), aplaidžiojo (vyr. g.), pareigiojo (vyr. g.), pareigiosios (mot. g.), aplaidžiosios (mot. g.), aplaidesnio (vyr. g.), pareigesnio (vyr. g.), aplaidesnės (mot. g.), pareigesnės (mot. g.), aplaidesniojo (vyr. g.), pareigesniojo (vyr. g.), aplaidesniosios (mot. g.), pareigesniosios (mot. g.), pareigiausio (vyr. g.), aplaidžiausio (vyr. g.), pareigiausios (mot. g.), aplaidžiausios (mot. g.), pareigiausiojo (vyr. g.), aplaidžiausiojo (vyr. g.), aplaidžiausiosios (mot. g.), pareigiausiosios (mot. g.), pareigos (mot. g.) ėjimų (vyr. g.), pareigų (vyr. g.), aplaidžių (vyr. g.), pareigių (vyr. g.), pareigių (mot. g.), aplaidžių (mot. g.), aplaidžiųjų (vyr. g.), pareigiųjų (vyr. g.), aplaidžiųjų (mot. g.), pareigiųjų (mot. g.), aplaidesnių (vyr. g.), pareigesnių (vyr. g.), aplaidesnių (mot. g.), pareigesnių (mot. g.), aplaidesniųjų (vyr. g.), pareigesniųjų (vyr. g.), aplaidesniųjų (mot. g.), pareigesniųjų (mot. g.), pareigiausių (vyr. g.), aplaidžiausių (vyr. g.), pareigiausių (mot. g.), aplaidžiausių (mot. g.), pareigiausiųjų (vyr. g.), aplaidžiausiųjų (vyr. g.), pareigiausiųjų (mot. g.), aplaidžiausiųjų (mot. g.), pareigų (mot. g.)
K. pareigai (mot. g.), ėjimui (vyr. g.), aplaidžiam (vyr. g.), pareigiam (vyr. g.), aplaidžiai (mot. g.), pareigiai (mot. g.), pareigiajam (vyr. g.), aplaidžiajam (vyr. g.), pareigiajai (mot. g.), aplaidžiajai (mot. g.), aplaidesniam (vyr. g.), pareigesniam (vyr. g.), aplaidesnei (mot. g.), pareigesnei (mot. g.), aplaidesniajam (vyr. g.), pareigesniajam (vyr. g.), aplaidesniajai (mot. g.), pareigesniajai (mot. g.), aplaidžiausiam (vyr. g.), pareigiausiam (vyr. g.), aplaidžiausiai (mot. g.), pareigiausiai (mot. g.), pareigiausiajam (vyr. g.), aplaidžiausiajam (vyr. g.), pareigiausiajai (mot. g.), aplaidžiausiajai (mot. g.), pareigai (mot. g.) pareigoms (mot. g.), ėjimams (vyr. g.), pareigiems (vyr. g.), aplaidiems (vyr. g.), pareigiem (vyr. g.), aplaidiem (vyr. g.), pareigioms (mot. g.), aplaidžiom (mot. g.), aplaidžioms (mot. g.), pareigiom (mot. g.), aplaidiesiem (vyr. g.), pareigiesiems (vyr. g.), pareigiesiem (vyr. g.), aplaidiesiems (vyr. g.), pareigiosioms (mot. g.), pareigiosiom (mot. g.), aplaidžiosiom (mot. g.), aplaidžiosioms (mot. g.), pareigesniems (vyr. g.), aplaidesniems (vyr. g.), pareigesnėms (mot. g.), aplaidesnėms (mot. g.), aplaidesniesiems (vyr. g.), pareigesniesiems (vyr. g.), aplaidesniosioms (mot. g.), pareigesniosioms (mot. g.), aplaidžiausiems (vyr. g.), pareigiausiems (vyr. g.), aplaidžiausioms (mot. g.), pareigiausioms (mot. g.), aplaidžiausiesiems (vyr. g.), pareigiausiesiems (vyr. g.), aplaidžiausiosioms (mot. g.), pareigiausiosioms (mot. g.), pareigoms (mot. g.)
G. ėjimą (vyr. g.), pareigą (vyr. g.), aplaidų (vyr. g.), pareigų (vyr. g.), pareigią (mot. g.), aplaidžią (mot. g.), pareigųjį (vyr. g.), aplaidųjį (vyr. g.), aplaidžiąją (mot. g.), pareigiąją (mot. g.), pareigesnį (vyr. g.), aplaidesnį (vyr. g.), pareigesnę (mot. g.), aplaidesnę (mot. g.), aplaidesnįjį (vyr. g.), pareigesnįjį (vyr. g.), pareigesniąją (mot. g.), aplaidesniąją (mot. g.), pareigiausią (vyr. g.), aplaidžiausią (vyr. g.), pareigiausią (mot. g.), aplaidžiausią (mot. g.), pareigiausiąjį (vyr. g.), aplaidžiausiąjį (vyr. g.), pareigiausiąją (mot. g.), aplaidžiausiąją (mot. g.), pareigą (mot. g.) pareigas (mot. g.), ėjimus (vyr. g.), aplaidžius (vyr. g.), pareigius (vyr. g.), aplaidžias (mot. g.), pareigias (mot. g.), aplaidžiuosius (vyr. g.), pareigiuosius (vyr. g.), aplaidžiąsias (mot. g.), pareigiąsias (mot. g.), aplaidesnius (vyr. g.), pareigesnius (vyr. g.), aplaidesnes (mot. g.), pareigesnes (mot. g.), pareigesniuosius (vyr. g.), aplaidesniuosius (vyr. g.), pareigesniąsias (mot. g.), aplaidesniąsias (mot. g.), aplaidžiausius (vyr. g.), pareigiausius (vyr. g.), aplaidžiausias (mot. g.), pareigiausias (mot. g.), aplaidžiausiuosius (vyr. g.), pareigiausiuosius (vyr. g.), aplaidžiausiąsias (mot. g.), pareigiausiąsias (mot. g.), pareigas (mot. g.)
Įn. pareiga (mot. g.), ėjimu (vyr. g.), pareigiu (vyr. g.), aplaidžiu (vyr. g.), aplaidžia (mot. g.), pareigia (mot. g.), pareigiuoju (vyr. g.), aplaidžiuoju (vyr. g.), pareigiąja (mot. g.), aplaidžiąja (mot. g.), aplaidesniu (vyr. g.), pareigesniu (vyr. g.), aplaidesne (mot. g.), pareigesne (mot. g.), aplaidesniuoju (vyr. g.), pareigesniuoju (vyr. g.), pareigesniąja (mot. g.), aplaidesniąja (mot. g.), pareigiausiu (vyr. g.), aplaidžiausiu (vyr. g.), pareigiausia (mot. g.), aplaidžiausia (mot. g.), aplaidžiausiuoju (vyr. g.), pareigiausiuoju (vyr. g.), aplaidžiausiąja (mot. g.), pareigiausiąja (mot. g.), pareiga (mot. g.) ėjimais (vyr. g.), pareigomis (mot. g.), aplaidžiais (vyr. g.), pareigiais (vyr. g.), pareigiomis (mot. g.), aplaidžiomis (mot. g.), aplaidžiom (mot. g.), pareigiom (mot. g.), pareigiaisiais (vyr. g.), aplaidžiaisiais (vyr. g.), pareigiosiomis (mot. g.), pareigiosiom (mot. g.), aplaidžiosiom (mot. g.), aplaidžiosiomis (mot. g.), aplaidesniais (vyr. g.), pareigesniais (vyr. g.), aplaidesnėmis (mot. g.), pareigesnėmis (mot. g.), aplaidesniaisiais (vyr. g.), pareigesniaisiais (vyr. g.), aplaidesniosiomis (mot. g.), pareigesniosiomis (mot. g.), pareigiausiais (vyr. g.), aplaidžiausiais (vyr. g.), pareigiausiomis (mot. g.), aplaidžiausiomis (mot. g.), pareigiausiaisiais (vyr. g.), aplaidžiausiaisiais (vyr. g.), pareigiausiosiomis (mot. g.), aplaidžiausiosiomis (mot. g.), pareigomis (mot. g.)
Vt. ėjime (vyr. g.), pareigoje (vyr. g.), pareigiam (vyr. g.), aplaidžiame (vyr. g.), pareigiame (vyr. g.), aplaidžiam (vyr. g.), pareigioje (mot. g.), aplaidžioj (mot. g.), pareigioj (mot. g.), aplaidžioje (mot. g.), pareigiajam (vyr. g.), aplaidžiajam (vyr. g.), pareigiajame (vyr. g.), aplaidžiajame (vyr. g.), pareigiojoje (mot. g.), aplaidžiojoje (mot. g.), pareigiojoj (mot. g.), aplaidžiojoj (mot. g.), aplaidesniame (vyr. g.), pareigesniame (vyr. g.), aplaidesnėje (mot. g.), pareigesnėje (mot. g.), aplaidesniajame (vyr. g.), pareigesniajame (vyr. g.), aplaidesniojoje (mot. g.), pareigesniojoje (mot. g.), pareigiausiame (vyr. g.), aplaidžiausiame (vyr. g.), aplaidžiausioje (mot. g.), pareigiausioje (mot. g.), aplaidžiausiajame (vyr. g.), pareigiausiajame (vyr. g.), aplaidžiausiojoje (mot. g.), pareigiausiojoje (mot. g.), pareigoje (mot. g.) pareigose (mot. g.), ėjimuose (vyr. g.), pareigiuos (vyr. g.), pareigiuose (vyr. g.), aplaidžiuos (vyr. g.), aplaidžiuose (vyr. g.), pareigiose (mot. g.), aplaidžiose (mot. g.), aplaidžiuosiuos (vyr. g.), pareigiuosiuose (vyr. g.), aplaidžiuosiuose (vyr. g.), pareigiuosiuos (vyr. g.), pareigiosiose (mot. g.), aplaidžiosiose (mot. g.), aplaidesniuose (vyr. g.), pareigesniuose (vyr. g.), aplaidesnėse (mot. g.), pareigesnėse (mot. g.), aplaidesniuosiuose (vyr. g.), pareigesniuosiuose (vyr. g.), aplaidesniosiose (mot. g.), pareigesniosiose (mot. g.), pareigiausiuose (vyr. g.), aplaidžiausiuose (vyr. g.), aplaidžiausiose (mot. g.), pareigiausiose (mot. g.), aplaidžiausiuosiuose (vyr. g.), pareigiausiuosiuose (vyr. g.), aplaidžiausiosiose (mot. g.), pareigiausiosiose (mot. g.), pareigose (mot. g.)
Š. ėjime (vyr. g.), pareiga (mot. g.), aplaidus (vyr. g.), pareigus (vyr. g.), aplaidi (mot. g.), pareigi (mot. g.), aplaidusis (vyr. g.), pareigusis (vyr. g.), pareigioji (mot. g.), aplaidžioji (mot. g.), pareiga (mot. g.) pareigos (mot. g.), ėjimai (vyr. g.), aplaidūs (vyr. g.), pareigūs (vyr. g.), aplaidžios (mot. g.), pareigios (mot. g.), aplaidieji (vyr. g.), pareigieji (vyr. g.), pareigiosios (mot. g.), aplaidžiosios (mot. g.), pareigos (mot. g.)
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. pareigus (vyr. g.), aplaidus (vyr. g.) pareigūs (vyr. g.), aplaidūs (vyr. g.) pareigi (mot. g.), aplaidi (mot. g.) aplaidžios (mot. g.), pareigios (mot. g.)
K. pareigaus (vyr. g.), aplaidaus (vyr. g.) aplaidžių (vyr. g.), pareigių (vyr. g.) aplaidžios (mot. g.), pareigios (mot. g.) pareigių (mot. g.), aplaidžių (mot. g.)
N. aplaidžiam (vyr. g.), pareigiam (vyr. g.) pareigiems (vyr. g.), aplaidiems (vyr. g.), pareigiem (vyr. g.), aplaidiem (vyr. g.) aplaidžiai (mot. g.), pareigiai (mot. g.) pareigioms (mot. g.), aplaidžiom (mot. g.), aplaidžioms (mot. g.), pareigiom (mot. g.)
G. aplaidų (vyr. g.), pareigų (vyr. g.) aplaidžius (vyr. g.), pareigius (vyr. g.) pareigią (mot. g.), aplaidžią (mot. g.) aplaidžias (mot. g.), pareigias (mot. g.)
Įn. pareigiu (vyr. g.), aplaidžiu (vyr. g.) aplaidžiais (vyr. g.), pareigiais (vyr. g.) aplaidžia (mot. g.), pareigia (mot. g.) pareigiomis (mot. g.), aplaidžiomis (mot. g.), aplaidžiom (mot. g.), pareigiom (mot. g.)
Vt. pareigiam (vyr. g.), aplaidžiame (vyr. g.), pareigiame (vyr. g.), aplaidžiam (vyr. g.) pareigiuos (vyr. g.), pareigiuose (vyr. g.), aplaidžiuos (vyr. g.), aplaidžiuose (vyr. g.) pareigioje (mot. g.), aplaidžioj (mot. g.), pareigioj (mot. g.), aplaidžioje (mot. g.) pareigiose (mot. g.), aplaidžiose (mot. g.)
Š. aplaidus (vyr. g.), pareigus (vyr. g.) aplaidūs (vyr. g.), pareigūs (vyr. g.) aplaidi (mot. g.), pareigi (mot. g.) aplaidžios (mot. g.), pareigios (mot. g.)
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. pareigusis (vyr. g.), aplaidusis (vyr. g.) pareigieji (vyr. g.), aplaidieji (vyr. g.) aplaidžioji (mot. g.), pareigioji (mot. g.) pareigiosios (mot. g.), aplaidžiosios (mot. g.)
K. aplaidžiojo (vyr. g.), pareigiojo (vyr. g.) aplaidžiųjų (vyr. g.), pareigiųjų (vyr. g.) pareigiosios (mot. g.), aplaidžiosios (mot. g.) aplaidžiųjų (mot. g.), pareigiųjų (mot. g.)
N. pareigiajam (vyr. g.), aplaidžiajam (vyr. g.) aplaidiesiem (vyr. g.), pareigiesiems (vyr. g.), pareigiesiem (vyr. g.), aplaidiesiems (vyr. g.) pareigiajai (mot. g.), aplaidžiajai (mot. g.) pareigiosioms (mot. g.), pareigiosiom (mot. g.), aplaidžiosiom (mot. g.), aplaidžiosioms (mot. g.)
G. pareigųjį (vyr. g.), aplaidųjį (vyr. g.) aplaidžiuosius (vyr. g.), pareigiuosius (vyr. g.) aplaidžiąją (mot. g.), pareigiąją (mot. g.) aplaidžiąsias (mot. g.), pareigiąsias (mot. g.)
Įn. pareigiuoju (vyr. g.), aplaidžiuoju (vyr. g.) pareigiaisiais (vyr. g.), aplaidžiaisiais (vyr. g.) pareigiąja (mot. g.), aplaidžiąja (mot. g.) pareigiosiomis (mot. g.), pareigiosiom (mot. g.), aplaidžiosiom (mot. g.), aplaidžiosiomis (mot. g.)
Vt. pareigiajam (vyr. g.), aplaidžiajam (vyr. g.), pareigiajame (vyr. g.), aplaidžiajame (vyr. g.) aplaidžiuosiuos (vyr. g.), pareigiuosiuose (vyr. g.), aplaidžiuosiuose (vyr. g.), pareigiuosiuos (vyr. g.) pareigiojoje (mot. g.), aplaidžiojoje (mot. g.), pareigiojoj (mot. g.), aplaidžiojoj (mot. g.) pareigiosiose (mot. g.), aplaidžiosiose (mot. g.)
Š. aplaidusis (vyr. g.), pareigusis (vyr. g.) aplaidieji (vyr. g.), pareigieji (vyr. g.) pareigioji (mot. g.), aplaidžioji (mot. g.) pareigiosios (mot. g.), aplaidžiosios (mot. g.)
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. aplaidesnis (vyr. g.), pareigesnis (vyr. g.) pareigesni (vyr. g.), aplaidesni (vyr. g.) pareigesnė (mot. g.), aplaidesnė (mot. g.) aplaidesnės (mot. g.), pareigesnės (mot. g.)
K. aplaidesnio (vyr. g.), pareigesnio (vyr. g.) aplaidesnių (vyr. g.), pareigesnių (vyr. g.) aplaidesnės (mot. g.), pareigesnės (mot. g.) aplaidesnių (mot. g.), pareigesnių (mot. g.)
N. aplaidesniam (vyr. g.), pareigesniam (vyr. g.) pareigesniems (vyr. g.), aplaidesniems (vyr. g.) aplaidesnei (mot. g.), pareigesnei (mot. g.) pareigesnėms (mot. g.), aplaidesnėms (mot. g.)
G. pareigesnį (vyr. g.), aplaidesnį (vyr. g.) aplaidesnius (vyr. g.), pareigesnius (vyr. g.) pareigesnę (mot. g.), aplaidesnę (mot. g.) aplaidesnes (mot. g.), pareigesnes (mot. g.)
Įn. aplaidesniu (vyr. g.), pareigesniu (vyr. g.) aplaidesniais (vyr. g.), pareigesniais (vyr. g.) aplaidesne (mot. g.), pareigesne (mot. g.) aplaidesnėmis (mot. g.), pareigesnėmis (mot. g.)
Vt. aplaidesniame (vyr. g.), pareigesniame (vyr. g.) aplaidesniuose (vyr. g.), pareigesniuose (vyr. g.) aplaidesnėje (mot. g.), pareigesnėje (mot. g.) aplaidesnėse (mot. g.), pareigesnėse (mot. g.)
Š. aplaidus (vyr. g.), pareigus (vyr. g.) aplaidūs (vyr. g.), pareigūs (vyr. g.) aplaidi (mot. g.), pareigi (mot. g.) aplaidžios (mot. g.), pareigios (mot. g.)
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. aplaidesnysis (vyr. g.), pareigesnysis (vyr. g.) aplaidesnieji (vyr. g.), pareigesnieji (vyr. g.) pareigesnioji (mot. g.), aplaidesnioji (mot. g.) aplaidesniosios (mot. g.), pareigesniosios (mot. g.)
K. aplaidesniojo (vyr. g.), pareigesniojo (vyr. g.) aplaidesniųjų (vyr. g.), pareigesniųjų (vyr. g.) aplaidesniosios (mot. g.), pareigesniosios (mot. g.) aplaidesniųjų (mot. g.), pareigesniųjų (mot. g.)
N. aplaidesniajam (vyr. g.), pareigesniajam (vyr. g.) aplaidesniesiems (vyr. g.), pareigesniesiems (vyr. g.) aplaidesniajai (mot. g.), pareigesniajai (mot. g.) aplaidesniosioms (mot. g.), pareigesniosioms (mot. g.)
G. aplaidesnįjį (vyr. g.), pareigesnįjį (vyr. g.) pareigesniuosius (vyr. g.), aplaidesniuosius (vyr. g.) pareigesniąją (mot. g.), aplaidesniąją (mot. g.) pareigesniąsias (mot. g.), aplaidesniąsias (mot. g.)
Įn. aplaidesniuoju (vyr. g.), pareigesniuoju (vyr. g.) aplaidesniaisiais (vyr. g.), pareigesniaisiais (vyr. g.) pareigesniąja (mot. g.), aplaidesniąja (mot. g.) aplaidesniosiomis (mot. g.), pareigesniosiomis (mot. g.)
Vt. aplaidesniajame (vyr. g.), pareigesniajame (vyr. g.) aplaidesniuosiuose (vyr. g.), pareigesniuosiuose (vyr. g.) aplaidesniojoje (mot. g.), pareigesniojoje (mot. g.) aplaidesniosiose (mot. g.), pareigesniosiose (mot. g.)
Š. aplaidus (vyr. g.), pareigus (vyr. g.) aplaidūs (vyr. g.), pareigūs (vyr. g.) aplaidi (mot. g.), pareigi (mot. g.) aplaidžios (mot. g.), pareigios (mot. g.)
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. aplaidžiausias (vyr. g.), pareigiausias (vyr. g.) aplaidžiausi (vyr. g.), pareigiausi (vyr. g.) pareigiausia (mot. g.), aplaidžiausia (mot. g.) aplaidžiausios (mot. g.), pareigiausios (mot. g.)
K. pareigiausio (vyr. g.), aplaidžiausio (vyr. g.) pareigiausių (vyr. g.), aplaidžiausių (vyr. g.) pareigiausios (mot. g.), aplaidžiausios (mot. g.) pareigiausių (mot. g.), aplaidžiausių (mot. g.)
N. aplaidžiausiam (vyr. g.), pareigiausiam (vyr. g.) aplaidžiausiems (vyr. g.), pareigiausiems (vyr. g.) aplaidžiausiai (mot. g.), pareigiausiai (mot. g.) aplaidžiausioms (mot. g.), pareigiausioms (mot. g.)
G. pareigiausią (vyr. g.), aplaidžiausią (vyr. g.) aplaidžiausius (vyr. g.), pareigiausius (vyr. g.) pareigiausią (mot. g.), aplaidžiausią (mot. g.) aplaidžiausias (mot. g.), pareigiausias (mot. g.)
Įn. pareigiausiu (vyr. g.), aplaidžiausiu (vyr. g.) pareigiausiais (vyr. g.), aplaidžiausiais (vyr. g.) pareigiausia (mot. g.), aplaidžiausia (mot. g.) pareigiausiomis (mot. g.), aplaidžiausiomis (mot. g.)
Vt. pareigiausiame (vyr. g.), aplaidžiausiame (vyr. g.) pareigiausiuose (vyr. g.), aplaidžiausiuose (vyr. g.) aplaidžiausioje (mot. g.), pareigiausioje (mot. g.) aplaidžiausiose (mot. g.), pareigiausiose (mot. g.)
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. pareigiausiasis (vyr. g.), aplaidžiausiasis (vyr. g.) aplaidžiausieji (vyr. g.), pareigiausieji (vyr. g.) pareigiausioji (mot. g.), aplaidžiausioji (mot. g.) aplaidžiausiosios (mot. g.), pareigiausiosios (mot. g.)
K. pareigiausiojo (vyr. g.), aplaidžiausiojo (vyr. g.) pareigiausiųjų (vyr. g.), aplaidžiausiųjų (vyr. g.) aplaidžiausiosios (mot. g.), pareigiausiosios (mot. g.) pareigiausiųjų (mot. g.), aplaidžiausiųjų (mot. g.)
N. pareigiausiajam (vyr. g.), aplaidžiausiajam (vyr. g.) aplaidžiausiesiems (vyr. g.), pareigiausiesiems (vyr. g.) pareigiausiajai (mot. g.), aplaidžiausiajai (mot. g.) aplaidžiausiosioms (mot. g.), pareigiausiosioms (mot. g.)
G. pareigiausiąjį (vyr. g.), aplaidžiausiąjį (vyr. g.) aplaidžiausiuosius (vyr. g.), pareigiausiuosius (vyr. g.) pareigiausiąją (mot. g.), aplaidžiausiąją (mot. g.) aplaidžiausiąsias (mot. g.), pareigiausiąsias (mot. g.)
Įn. aplaidžiausiuoju (vyr. g.), pareigiausiuoju (vyr. g.) pareigiausiaisiais (vyr. g.), aplaidžiausiaisiais (vyr. g.) aplaidžiausiąja (mot. g.), pareigiausiąja (mot. g.) pareigiausiosiomis (mot. g.), aplaidžiausiosiomis (mot. g.)
Vt. aplaidžiausiajame (vyr. g.), pareigiausiajame (vyr. g.) aplaidžiausiuosiuose (vyr. g.), pareigiausiuosiuose (vyr. g.) aplaidžiausiojoje (mot. g.), pareigiausiojoje (mot. g.) aplaidžiausiosiose (mot. g.), pareigiausiosiose (mot. g.)
Š. - - - -
Vienaskaita Daugiskaita
V. ėjimas (vyr. g.), pareiga (mot. g.), pareigus (vyr. g.), aplaidus (vyr. g.), pareigi (mot. g.), aplaidi (mot. g.), aplaidu, pareigu, pareigusis (vyr. g.), aplaidusis (vyr. g.), aplaidžioji (mot. g.), pareigioji (mot. g.), aplaidesnis (vyr. g.), pareigesnis (vyr. g.), pareigesnė (mot. g.), aplaidesnė (mot. g.), pareigiau, aplaidesnysis (vyr. g.), pareigesnysis (vyr. g.), pareigesnioji (mot. g.), aplaidesnioji (mot. g.), aplaidžiausias (vyr. g.), pareigiausias (vyr. g.), pareigiausia (mot. g.), aplaidžiausia (mot. g.), pareigiausia, pareigiausiasis (vyr. g.), aplaidžiausiasis (vyr. g.), pareigiausioji (mot. g.), aplaidžiausioji (mot. g.), pareiga (mot. g.) pareigos (mot. g.), ėjimai (vyr. g.), pareigūs (vyr. g.), aplaidūs (vyr. g.), aplaidžios (mot. g.), pareigios (mot. g.), pareigieji (vyr. g.), aplaidieji (vyr. g.), pareigiosios (mot. g.), aplaidžiosios (mot. g.), pareigesni (vyr. g.), aplaidesni (vyr. g.), aplaidesnės (mot. g.), pareigesnės (mot. g.), aplaidesnieji (vyr. g.), pareigesnieji (vyr. g.), aplaidesniosios (mot. g.), pareigesniosios (mot. g.), aplaidžiausi (vyr. g.), pareigiausi (vyr. g.), aplaidžiausios (mot. g.), pareigiausios (mot. g.), aplaidžiausieji (vyr. g.), pareigiausieji (vyr. g.), aplaidžiausiosios (mot. g.), pareigiausiosios (mot. g.), pareigos (mot. g.)
K. ėjimo (vyr. g.), pareigos (mot. g.), pareigaus (vyr. g.), aplaidaus (vyr. g.), aplaidžios (mot. g.), pareigios (mot. g.), aplaidžiojo (vyr. g.), pareigiojo (vyr. g.), pareigiosios (mot. g.), aplaidžiosios (mot. g.), aplaidesnio (vyr. g.), pareigesnio (vyr. g.), aplaidesnės (mot. g.), pareigesnės (mot. g.), aplaidesniojo (vyr. g.), pareigesniojo (vyr. g.), aplaidesniosios (mot. g.), pareigesniosios (mot. g.), pareigiausio (vyr. g.), aplaidžiausio (vyr. g.), pareigiausios (mot. g.), aplaidžiausios (mot. g.), pareigiausiojo (vyr. g.), aplaidžiausiojo (vyr. g.), aplaidžiausiosios (mot. g.), pareigiausiosios (mot. g.), pareigos (mot. g.) ėjimų (vyr. g.), pareigų (vyr. g.), aplaidžių (vyr. g.), pareigių (vyr. g.), pareigių (mot. g.), aplaidžių (mot. g.), aplaidžiųjų (vyr. g.), pareigiųjų (vyr. g.), aplaidžiųjų (mot. g.), pareigiųjų (mot. g.), aplaidesnių (vyr. g.), pareigesnių (vyr. g.), aplaidesnių (mot. g.), pareigesnių (mot. g.), aplaidesniųjų (vyr. g.), pareigesniųjų (vyr. g.), aplaidesniųjų (mot. g.), pareigesniųjų (mot. g.), pareigiausių (vyr. g.), aplaidžiausių (vyr. g.), pareigiausių (mot. g.), aplaidžiausių (mot. g.), pareigiausiųjų (vyr. g.), aplaidžiausiųjų (vyr. g.), pareigiausiųjų (mot. g.), aplaidžiausiųjų (mot. g.), pareigų (mot. g.)
K. pareigai (mot. g.), ėjimui (vyr. g.), aplaidžiam (vyr. g.), pareigiam (vyr. g.), aplaidžiai (mot. g.), pareigiai (mot. g.), pareigiajam (vyr. g.), aplaidžiajam (vyr. g.), pareigiajai (mot. g.), aplaidžiajai (mot. g.), aplaidesniam (vyr. g.), pareigesniam (vyr. g.), aplaidesnei (mot. g.), pareigesnei (mot. g.), aplaidesniajam (vyr. g.), pareigesniajam (vyr. g.), aplaidesniajai (mot. g.), pareigesniajai (mot. g.), aplaidžiausiam (vyr. g.), pareigiausiam (vyr. g.), aplaidžiausiai (mot. g.), pareigiausiai (mot. g.), pareigiausiajam (vyr. g.), aplaidžiausiajam (vyr. g.), pareigiausiajai (mot. g.), aplaidžiausiajai (mot. g.), pareigai (mot. g.) pareigoms (mot. g.), ėjimams (vyr. g.), pareigiems (vyr. g.), aplaidiems (vyr. g.), pareigiem (vyr. g.), aplaidiem (vyr. g.), pareigioms (mot. g.), aplaidžiom (mot. g.), aplaidžioms (mot. g.), pareigiom (mot. g.), aplaidiesiem (vyr. g.), pareigiesiems (vyr. g.), pareigiesiem (vyr. g.), aplaidiesiems (vyr. g.), pareigiosioms (mot. g.), pareigiosiom (mot. g.), aplaidžiosiom (mot. g.), aplaidžiosioms (mot. g.), pareigesniems (vyr. g.), aplaidesniems (vyr. g.), pareigesnėms (mot. g.), aplaidesnėms (mot. g.), aplaidesniesiems (vyr. g.), pareigesniesiems (vyr. g.), aplaidesniosioms (mot. g.), pareigesniosioms (mot. g.), aplaidžiausiems (vyr. g.), pareigiausiems (vyr. g.), aplaidžiausioms (mot. g.), pareigiausioms (mot. g.), aplaidžiausiesiems (vyr. g.), pareigiausiesiems (vyr. g.), aplaidžiausiosioms (mot. g.), pareigiausiosioms (mot. g.), pareigoms (mot. g.)
G. ėjimą (vyr. g.), pareigą (vyr. g.), aplaidų (vyr. g.), pareigų (vyr. g.), pareigią (mot. g.), aplaidžią (mot. g.), pareigųjį (vyr. g.), aplaidųjį (vyr. g.), aplaidžiąją (mot. g.), pareigiąją (mot. g.), pareigesnį (vyr. g.), aplaidesnį (vyr. g.), pareigesnę (mot. g.), aplaidesnę (mot. g.), aplaidesnįjį (vyr. g.), pareigesnįjį (vyr. g.), pareigesniąją (mot. g.), aplaidesniąją (mot. g.), pareigiausią (vyr. g.), aplaidžiausią (vyr. g.), pareigiausią (mot. g.), aplaidžiausią (mot. g.), pareigiausiąjį (vyr. g.), aplaidžiausiąjį (vyr. g.), pareigiausiąją (mot. g.), aplaidžiausiąją (mot. g.), pareigą (mot. g.) pareigas (mot. g.), ėjimus (vyr. g.), aplaidžius (vyr. g.), pareigius (vyr. g.), aplaidžias (mot. g.), pareigias (mot. g.), aplaidžiuosius (vyr. g.), pareigiuosius (vyr. g.), aplaidžiąsias (mot. g.), pareigiąsias (mot. g.), aplaidesnius (vyr. g.), pareigesnius (vyr. g.), aplaidesnes (mot. g.), pareigesnes (mot. g.), pareigesniuosius (vyr. g.), aplaidesniuosius (vyr. g.), pareigesniąsias (mot. g.), aplaidesniąsias (mot. g.), aplaidžiausius (vyr. g.), pareigiausius (vyr. g.), aplaidžiausias (mot. g.), pareigiausias (mot. g.), aplaidžiausiuosius (vyr. g.), pareigiausiuosius (vyr. g.), aplaidžiausiąsias (mot. g.), pareigiausiąsias (mot. g.), pareigas (mot. g.)
Įn. pareiga (mot. g.), ėjimu (vyr. g.), pareigiu (vyr. g.), aplaidžiu (vyr. g.), aplaidžia (mot. g.), pareigia (mot. g.), pareigiuoju (vyr. g.), aplaidžiuoju (vyr. g.), pareigiąja (mot. g.), aplaidžiąja (mot. g.), aplaidesniu (vyr. g.), pareigesniu (vyr. g.), aplaidesne (mot. g.), pareigesne (mot. g.), aplaidesniuoju (vyr. g.), pareigesniuoju (vyr. g.), pareigesniąja (mot. g.), aplaidesniąja (mot. g.), pareigiausiu (vyr. g.), aplaidžiausiu (vyr. g.), pareigiausia (mot. g.), aplaidžiausia (mot. g.), aplaidžiausiuoju (vyr. g.), pareigiausiuoju (vyr. g.), aplaidžiausiąja (mot. g.), pareigiausiąja (mot. g.), pareiga (mot. g.) ėjimais (vyr. g.), pareigomis (mot. g.), aplaidžiais (vyr. g.), pareigiais (vyr. g.), pareigiomis (mot. g.), aplaidžiomis (mot. g.), aplaidžiom (mot. g.), pareigiom (mot. g.), pareigiaisiais (vyr. g.), aplaidžiaisiais (vyr. g.), pareigiosiomis (mot. g.), pareigiosiom (mot. g.), aplaidžiosiom (mot. g.), aplaidžiosiomis (mot. g.), aplaidesniais (vyr. g.), pareigesniais (vyr. g.), aplaidesnėmis (mot. g.), pareigesnėmis (mot. g.), aplaidesniaisiais (vyr. g.), pareigesniaisiais (vyr. g.), aplaidesniosiomis (mot. g.), pareigesniosiomis (mot. g.), pareigiausiais (vyr. g.), aplaidžiausiais (vyr. g.), pareigiausiomis (mot. g.), aplaidžiausiomis (mot. g.), pareigiausiaisiais (vyr. g.), aplaidžiausiaisiais (vyr. g.), pareigiausiosiomis (mot. g.), aplaidžiausiosiomis (mot. g.), pareigomis (mot. g.)
Vt. ėjime (vyr. g.), pareigoje (vyr. g.), pareigiam (vyr. g.), aplaidžiame (vyr. g.), pareigiame (vyr. g.), aplaidžiam (vyr. g.), pareigioje (mot. g.), aplaidžioj (mot. g.), pareigioj (mot. g.), aplaidžioje (mot. g.), pareigiajam (vyr. g.), aplaidžiajam (vyr. g.), pareigiajame (vyr. g.), aplaidžiajame (vyr. g.), pareigiojoje (mot. g.), aplaidžiojoje (mot. g.), pareigiojoj (mot. g.), aplaidžiojoj (mot. g.), aplaidesniame (vyr. g.), pareigesniame (vyr. g.), aplaidesnėje (mot. g.), pareigesnėje (mot. g.), aplaidesniajame (vyr. g.), pareigesniajame (vyr. g.), aplaidesniojoje (mot. g.), pareigesniojoje (mot. g.), pareigiausiame (vyr. g.), aplaidžiausiame (vyr. g.), aplaidžiausioje (mot. g.), pareigiausioje (mot. g.), aplaidžiausiajame (vyr. g.), pareigiausiajame (vyr. g.), aplaidžiausiojoje (mot. g.), pareigiausiojoje (mot. g.), pareigoje (mot. g.) pareigose (mot. g.), ėjimuose (vyr. g.), pareigiuos (vyr. g.), pareigiuose (vyr. g.), aplaidžiuos (vyr. g.), aplaidžiuose (vyr. g.), pareigiose (mot. g.), aplaidžiose (mot. g.), aplaidžiuosiuos (vyr. g.), pareigiuosiuose (vyr. g.), aplaidžiuosiuose (vyr. g.), pareigiuosiuos (vyr. g.), pareigiosiose (mot. g.), aplaidžiosiose (mot. g.), aplaidesniuose (vyr. g.), pareigesniuose (vyr. g.), aplaidesnėse (mot. g.), pareigesnėse (mot. g.), aplaidesniuosiuose (vyr. g.), pareigesniuosiuose (vyr. g.), aplaidesniosiose (mot. g.), pareigesniosiose (mot. g.), pareigiausiuose (vyr. g.), aplaidžiausiuose (vyr. g.), aplaidžiausiose (mot. g.), pareigiausiose (mot. g.), aplaidžiausiuosiuose (vyr. g.), pareigiausiuosiuose (vyr. g.), aplaidžiausiosiose (mot. g.), pareigiausiosiose (mot. g.), pareigose (mot. g.)
Š. ėjime (vyr. g.), pareiga (mot. g.), aplaidus (vyr. g.), pareigus (vyr. g.), aplaidi (mot. g.), pareigi (mot. g.), aplaidusis (vyr. g.), pareigusis (vyr. g.), pareigioji (mot. g.), aplaidžioji (mot. g.), pareiga (mot. g.) pareigos (mot. g.), ėjimai (vyr. g.), aplaidūs (vyr. g.), pareigūs (vyr. g.), aplaidžios (mot. g.), pareigios (mot. g.), aplaidieji (vyr. g.), pareigieji (vyr. g.), pareigiosios (mot. g.), aplaidžiosios (mot. g.), pareigos (mot. g.)