A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

pareigų

gramatinės formos
ėjimas → pareigų – daiktavardis, vyr. g.,K.,dgs. pareigus → pareigų – būdvardis, vyr. g.,G.,vns.,nelyg. l.,neįv. f. pareiga → pareigų – daiktavardis, mot. g.,K.,dgs.
Vienaskaita Daugiskaita
V. ėjimas (vyr. g.), pareiga, pareigus (vyr. g.), aplaidus (vyr. g.), pareigi, aplaidi, aplaidu, pareigu, pareigusis (vyr. g.), aplaidusis (vyr. g.), aplaidžioji, pareigioji, aplaidesnis (vyr. g.), pareigesnis (vyr. g.), pareigesnė, aplaidesnė, pareigiau, aplaidesnysis (vyr. g.), pareigesnysis (vyr. g.), pareigesnioji, aplaidesnioji, aplaidžiausias (vyr. g.), pareigiausias (vyr. g.), pareigiausia, aplaidžiausia, pareigiausia, pareigiausiasis (vyr. g.), aplaidžiausiasis (vyr. g.), pareigiausioji, aplaidžiausioji, pareiga pareigos, ėjimai (vyr. g.), pareigūs (vyr. g.), aplaidūs (vyr. g.), aplaidžios, pareigios, pareigieji (vyr. g.), aplaidieji (vyr. g.), pareigiosios, aplaidžiosios, pareigesni (vyr. g.), aplaidesni (vyr. g.), aplaidesnės, pareigesnės, aplaidesnieji (vyr. g.), pareigesnieji (vyr. g.), aplaidesniosios, pareigesniosios, aplaidžiausi (vyr. g.), pareigiausi (vyr. g.), aplaidžiausios, pareigiausios, aplaidžiausieji (vyr. g.), pareigiausieji (vyr. g.), aplaidžiausiosios, pareigiausiosios, pareigos
K. ėjimo (vyr. g.), pareigos, pareigaus (vyr. g.), aplaidaus (vyr. g.), aplaidžios, pareigios, aplaidžiojo (vyr. g.), pareigiojo (vyr. g.), pareigiosios, aplaidžiosios, aplaidesnio (vyr. g.), pareigesnio (vyr. g.), aplaidesnės, pareigesnės, aplaidesniojo (vyr. g.), pareigesniojo (vyr. g.), aplaidesniosios, pareigesniosios, pareigiausio (vyr. g.), aplaidžiausio (vyr. g.), pareigiausios, aplaidžiausios, pareigiausiojo (vyr. g.), aplaidžiausiojo (vyr. g.), aplaidžiausiosios, pareigiausiosios, pareigos ėjimų (vyr. g.), pareigų (vyr. g.), aplaidžių (vyr. g.), pareigių (vyr. g.), pareigių, aplaidžių, aplaidžiųjų (vyr. g.), pareigiųjų (vyr. g.), aplaidžiųjų, pareigiųjų, aplaidesnių (vyr. g.), pareigesnių (vyr. g.), aplaidesnių, pareigesnių, aplaidesniųjų (vyr. g.), pareigesniųjų (vyr. g.), aplaidesniųjų, pareigesniųjų, pareigiausių (vyr. g.), aplaidžiausių (vyr. g.), pareigiausių, aplaidžiausių, pareigiausiųjų (vyr. g.), aplaidžiausiųjų (vyr. g.), pareigiausiųjų, aplaidžiausiųjų, pareigų
K. pareigai, ėjimui (vyr. g.), aplaidžiam (vyr. g.), pareigiam (vyr. g.), aplaidžiai, pareigiai, pareigiajam (vyr. g.), aplaidžiajam (vyr. g.), pareigiajai, aplaidžiajai, aplaidesniam (vyr. g.), pareigesniam (vyr. g.), aplaidesnei, pareigesnei, aplaidesniajam (vyr. g.), pareigesniajam (vyr. g.), aplaidesniajai, pareigesniajai, aplaidžiausiam (vyr. g.), pareigiausiam (vyr. g.), aplaidžiausiai, pareigiausiai, pareigiausiajam (vyr. g.), aplaidžiausiajam (vyr. g.), pareigiausiajai, aplaidžiausiajai, pareigai pareigoms, ėjimams (vyr. g.), pareigiems (vyr. g.), aplaidiems (vyr. g.), pareigiem (vyr. g.), aplaidiem (vyr. g.), pareigioms, aplaidžiom, aplaidžioms, pareigiom, aplaidiesiem (vyr. g.), pareigiesiems (vyr. g.), pareigiesiem (vyr. g.), aplaidiesiems (vyr. g.), pareigiosioms, pareigiosiom, aplaidžiosiom, aplaidžiosioms, pareigesniems (vyr. g.), aplaidesniems (vyr. g.), pareigesnėms, aplaidesnėms, aplaidesniesiems (vyr. g.), pareigesniesiems (vyr. g.), aplaidesniosioms, pareigesniosioms, aplaidžiausiems (vyr. g.), pareigiausiems (vyr. g.), aplaidžiausioms, pareigiausioms, aplaidžiausiesiems (vyr. g.), pareigiausiesiems (vyr. g.), aplaidžiausiosioms, pareigiausiosioms, pareigoms
G. ėjimą (vyr. g.), pareigą (vyr. g.), aplaidų (vyr. g.), pareigų (vyr. g.), pareigią, aplaidžią, pareigųjį (vyr. g.), aplaidųjį (vyr. g.), aplaidžiąją, pareigiąją, pareigesnį (vyr. g.), aplaidesnį (vyr. g.), pareigesnę, aplaidesnę, aplaidesnįjį (vyr. g.), pareigesnįjį (vyr. g.), pareigesniąją, aplaidesniąją, pareigiausią (vyr. g.), aplaidžiausią (vyr. g.), pareigiausią, aplaidžiausią, pareigiausiąjį (vyr. g.), aplaidžiausiąjį (vyr. g.), pareigiausiąją, aplaidžiausiąją, pareigą pareigas, ėjimus (vyr. g.), aplaidžius (vyr. g.), pareigius (vyr. g.), aplaidžias, pareigias, aplaidžiuosius (vyr. g.), pareigiuosius (vyr. g.), aplaidžiąsias, pareigiąsias, aplaidesnius (vyr. g.), pareigesnius (vyr. g.), aplaidesnes, pareigesnes, pareigesniuosius (vyr. g.), aplaidesniuosius (vyr. g.), pareigesniąsias, aplaidesniąsias, aplaidžiausius (vyr. g.), pareigiausius (vyr. g.), aplaidžiausias, pareigiausias, aplaidžiausiuosius (vyr. g.), pareigiausiuosius (vyr. g.), aplaidžiausiąsias, pareigiausiąsias, pareigas
Įn. pareiga, ėjimu (vyr. g.), pareigiu (vyr. g.), aplaidžiu (vyr. g.), aplaidžia, pareigia, pareigiuoju (vyr. g.), aplaidžiuoju (vyr. g.), pareigiąja, aplaidžiąja, aplaidesniu (vyr. g.), pareigesniu (vyr. g.), aplaidesne, pareigesne, aplaidesniuoju (vyr. g.), pareigesniuoju (vyr. g.), pareigesniąja, aplaidesniąja, pareigiausiu (vyr. g.), aplaidžiausiu (vyr. g.), pareigiausia, aplaidžiausia, aplaidžiausiuoju (vyr. g.), pareigiausiuoju (vyr. g.), aplaidžiausiąja, pareigiausiąja, pareiga ėjimais (vyr. g.), pareigomis, aplaidžiais (vyr. g.), pareigiais (vyr. g.), pareigiomis, aplaidžiomis, aplaidžiom, pareigiom, pareigiaisiais (vyr. g.), aplaidžiaisiais (vyr. g.), pareigiosiomis, pareigiosiom, aplaidžiosiom, aplaidžiosiomis, aplaidesniais (vyr. g.), pareigesniais (vyr. g.), aplaidesnėmis, pareigesnėmis, aplaidesniaisiais (vyr. g.), pareigesniaisiais (vyr. g.), aplaidesniosiomis, pareigesniosiomis, pareigiausiais (vyr. g.), aplaidžiausiais (vyr. g.), pareigiausiomis, aplaidžiausiomis, pareigiausiaisiais (vyr. g.), aplaidžiausiaisiais (vyr. g.), pareigiausiosiomis, aplaidžiausiosiomis, pareigomis
Vt. ėjime (vyr. g.), pareigoje (vyr. g.), pareigiam (vyr. g.), aplaidžiame (vyr. g.), pareigiame (vyr. g.), aplaidžiam (vyr. g.), pareigioje, aplaidžioj, pareigioj, aplaidžioje, pareigiajam (vyr. g.), aplaidžiajam (vyr. g.), pareigiajame (vyr. g.), aplaidžiajame (vyr. g.), pareigiojoje, aplaidžiojoje, pareigiojoj, aplaidžiojoj, aplaidesniame (vyr. g.), pareigesniame (vyr. g.), aplaidesnėje, pareigesnėje, aplaidesniajame (vyr. g.), pareigesniajame (vyr. g.), aplaidesniojoje, pareigesniojoje, pareigiausiame (vyr. g.), aplaidžiausiame (vyr. g.), aplaidžiausioje, pareigiausioje, aplaidžiausiajame (vyr. g.), pareigiausiajame (vyr. g.), aplaidžiausiojoje, pareigiausiojoje, pareigoje pareigose, ėjimuose (vyr. g.), pareigiuos (vyr. g.), pareigiuose (vyr. g.), aplaidžiuos (vyr. g.), aplaidžiuose (vyr. g.), pareigiose, aplaidžiose, aplaidžiuosiuos (vyr. g.), pareigiuosiuose (vyr. g.), aplaidžiuosiuose (vyr. g.), pareigiuosiuos (vyr. g.), pareigiosiose, aplaidžiosiose, aplaidesniuose (vyr. g.), pareigesniuose (vyr. g.), aplaidesnėse, pareigesnėse, aplaidesniuosiuose (vyr. g.), pareigesniuosiuose (vyr. g.), aplaidesniosiose, pareigesniosiose, pareigiausiuose (vyr. g.), aplaidžiausiuose (vyr. g.), aplaidžiausiose, pareigiausiose, aplaidžiausiuosiuose (vyr. g.), pareigiausiuosiuose (vyr. g.), aplaidžiausiosiose, pareigiausiosiose, pareigose
Š. ėjime (vyr. g.), pareiga, aplaidus (vyr. g.), pareigus (vyr. g.), aplaidi, pareigi, aplaidusis (vyr. g.), pareigusis (vyr. g.), pareigioji, aplaidžioji, pareiga pareigos, ėjimai (vyr. g.), aplaidūs (vyr. g.), pareigūs (vyr. g.), aplaidžios, pareigios, aplaidieji (vyr. g.), pareigieji (vyr. g.), pareigiosios, aplaidžiosios, pareigos
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. pareigus (vyr. g.), aplaidus (vyr. g.) pareigūs (vyr. g.), aplaidūs (vyr. g.) pareigi, aplaidi aplaidžios, pareigios
K. pareigaus (vyr. g.), aplaidaus (vyr. g.) aplaidžių (vyr. g.), pareigių (vyr. g.) aplaidžios, pareigios pareigių, aplaidžių
N. aplaidžiam (vyr. g.), pareigiam (vyr. g.) pareigiems (vyr. g.), aplaidiems (vyr. g.), pareigiem (vyr. g.), aplaidiem (vyr. g.) aplaidžiai, pareigiai pareigioms, aplaidžiom, aplaidžioms, pareigiom
G. aplaidų (vyr. g.), pareigų (vyr. g.) aplaidžius (vyr. g.), pareigius (vyr. g.) pareigią, aplaidžią aplaidžias, pareigias
Įn. pareigiu (vyr. g.), aplaidžiu (vyr. g.) aplaidžiais (vyr. g.), pareigiais (vyr. g.) aplaidžia, pareigia pareigiomis, aplaidžiomis, aplaidžiom, pareigiom
Vt. pareigiam (vyr. g.), aplaidžiame (vyr. g.), pareigiame (vyr. g.), aplaidžiam (vyr. g.) pareigiuos (vyr. g.), pareigiuose (vyr. g.), aplaidžiuos (vyr. g.), aplaidžiuose (vyr. g.) pareigioje, aplaidžioj, pareigioj, aplaidžioje pareigiose, aplaidžiose
Š. aplaidus (vyr. g.), pareigus (vyr. g.) aplaidūs (vyr. g.), pareigūs (vyr. g.) aplaidi, pareigi aplaidžios, pareigios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. pareigusis (vyr. g.), aplaidusis (vyr. g.) pareigieji (vyr. g.), aplaidieji (vyr. g.) aplaidžioji, pareigioji pareigiosios, aplaidžiosios
K. aplaidžiojo (vyr. g.), pareigiojo (vyr. g.) aplaidžiųjų (vyr. g.), pareigiųjų (vyr. g.) pareigiosios, aplaidžiosios aplaidžiųjų, pareigiųjų
N. pareigiajam (vyr. g.), aplaidžiajam (vyr. g.) aplaidiesiem (vyr. g.), pareigiesiems (vyr. g.), pareigiesiem (vyr. g.), aplaidiesiems (vyr. g.) pareigiajai, aplaidžiajai pareigiosioms, pareigiosiom, aplaidžiosiom, aplaidžiosioms
G. pareigųjį (vyr. g.), aplaidųjį (vyr. g.) aplaidžiuosius (vyr. g.), pareigiuosius (vyr. g.) aplaidžiąją, pareigiąją aplaidžiąsias, pareigiąsias
Įn. pareigiuoju (vyr. g.), aplaidžiuoju (vyr. g.) pareigiaisiais (vyr. g.), aplaidžiaisiais (vyr. g.) pareigiąja, aplaidžiąja pareigiosiomis, pareigiosiom, aplaidžiosiom, aplaidžiosiomis
Vt. pareigiajam (vyr. g.), aplaidžiajam (vyr. g.), pareigiajame (vyr. g.), aplaidžiajame (vyr. g.) aplaidžiuosiuos (vyr. g.), pareigiuosiuose (vyr. g.), aplaidžiuosiuose (vyr. g.), pareigiuosiuos (vyr. g.) pareigiojoje, aplaidžiojoje, pareigiojoj, aplaidžiojoj pareigiosiose, aplaidžiosiose
Š. aplaidusis (vyr. g.), pareigusis (vyr. g.) aplaidieji (vyr. g.), pareigieji (vyr. g.) pareigioji, aplaidžioji pareigiosios, aplaidžiosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. aplaidesnis (vyr. g.), pareigesnis (vyr. g.) pareigesni (vyr. g.), aplaidesni (vyr. g.) pareigesnė, aplaidesnė aplaidesnės, pareigesnės
K. aplaidesnio (vyr. g.), pareigesnio (vyr. g.) aplaidesnių (vyr. g.), pareigesnių (vyr. g.) aplaidesnės, pareigesnės aplaidesnių, pareigesnių
N. aplaidesniam (vyr. g.), pareigesniam (vyr. g.) pareigesniems (vyr. g.), aplaidesniems (vyr. g.) aplaidesnei, pareigesnei pareigesnėms, aplaidesnėms
G. pareigesnį (vyr. g.), aplaidesnį (vyr. g.) aplaidesnius (vyr. g.), pareigesnius (vyr. g.) pareigesnę, aplaidesnę aplaidesnes, pareigesnes
Įn. aplaidesniu (vyr. g.), pareigesniu (vyr. g.) aplaidesniais (vyr. g.), pareigesniais (vyr. g.) aplaidesne, pareigesne aplaidesnėmis, pareigesnėmis
Vt. aplaidesniame (vyr. g.), pareigesniame (vyr. g.) aplaidesniuose (vyr. g.), pareigesniuose (vyr. g.) aplaidesnėje, pareigesnėje aplaidesnėse, pareigesnėse
Š. aplaidus (vyr. g.), pareigus (vyr. g.) aplaidūs (vyr. g.), pareigūs (vyr. g.) aplaidi, pareigi aplaidžios, pareigios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. aplaidesnysis (vyr. g.), pareigesnysis (vyr. g.) aplaidesnieji (vyr. g.), pareigesnieji (vyr. g.) pareigesnioji, aplaidesnioji aplaidesniosios, pareigesniosios
K. aplaidesniojo (vyr. g.), pareigesniojo (vyr. g.) aplaidesniųjų (vyr. g.), pareigesniųjų (vyr. g.) aplaidesniosios, pareigesniosios aplaidesniųjų, pareigesniųjų
N. aplaidesniajam (vyr. g.), pareigesniajam (vyr. g.) aplaidesniesiems (vyr. g.), pareigesniesiems (vyr. g.) aplaidesniajai, pareigesniajai aplaidesniosioms, pareigesniosioms
G. aplaidesnįjį (vyr. g.), pareigesnįjį (vyr. g.) pareigesniuosius (vyr. g.), aplaidesniuosius (vyr. g.) pareigesniąją, aplaidesniąją pareigesniąsias, aplaidesniąsias
Įn. aplaidesniuoju (vyr. g.), pareigesniuoju (vyr. g.) aplaidesniaisiais (vyr. g.), pareigesniaisiais (vyr. g.) pareigesniąja, aplaidesniąja aplaidesniosiomis, pareigesniosiomis
Vt. aplaidesniajame (vyr. g.), pareigesniajame (vyr. g.) aplaidesniuosiuose (vyr. g.), pareigesniuosiuose (vyr. g.) aplaidesniojoje, pareigesniojoje aplaidesniosiose, pareigesniosiose
Š. aplaidus (vyr. g.), pareigus (vyr. g.) aplaidūs (vyr. g.), pareigūs (vyr. g.) aplaidi, pareigi aplaidžios, pareigios
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. aplaidžiausias (vyr. g.), pareigiausias (vyr. g.) aplaidžiausi (vyr. g.), pareigiausi (vyr. g.) pareigiausia, aplaidžiausia aplaidžiausios, pareigiausios
K. pareigiausio (vyr. g.), aplaidžiausio (vyr. g.) pareigiausių (vyr. g.), aplaidžiausių (vyr. g.) pareigiausios, aplaidžiausios pareigiausių, aplaidžiausių
N. aplaidžiausiam (vyr. g.), pareigiausiam (vyr. g.) aplaidžiausiems (vyr. g.), pareigiausiems (vyr. g.) aplaidžiausiai, pareigiausiai aplaidžiausioms, pareigiausioms
G. pareigiausią (vyr. g.), aplaidžiausią (vyr. g.) aplaidžiausius (vyr. g.), pareigiausius (vyr. g.) pareigiausią, aplaidžiausią aplaidžiausias, pareigiausias
Įn. pareigiausiu (vyr. g.), aplaidžiausiu (vyr. g.) pareigiausiais (vyr. g.), aplaidžiausiais (vyr. g.) pareigiausia, aplaidžiausia pareigiausiomis, aplaidžiausiomis
Vt. pareigiausiame (vyr. g.), aplaidžiausiame (vyr. g.) pareigiausiuose (vyr. g.), aplaidžiausiuose (vyr. g.) aplaidžiausioje, pareigiausioje aplaidžiausiose, pareigiausiose
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. pareigiausiasis (vyr. g.), aplaidžiausiasis (vyr. g.) aplaidžiausieji (vyr. g.), pareigiausieji (vyr. g.) pareigiausioji, aplaidžiausioji aplaidžiausiosios, pareigiausiosios
K. pareigiausiojo (vyr. g.), aplaidžiausiojo (vyr. g.) pareigiausiųjų (vyr. g.), aplaidžiausiųjų (vyr. g.) aplaidžiausiosios, pareigiausiosios pareigiausiųjų, aplaidžiausiųjų
N. pareigiausiajam (vyr. g.), aplaidžiausiajam (vyr. g.) aplaidžiausiesiems (vyr. g.), pareigiausiesiems (vyr. g.) pareigiausiajai, aplaidžiausiajai aplaidžiausiosioms, pareigiausiosioms
G. pareigiausiąjį (vyr. g.), aplaidžiausiąjį (vyr. g.) aplaidžiausiuosius (vyr. g.), pareigiausiuosius (vyr. g.) pareigiausiąją, aplaidžiausiąją aplaidžiausiąsias, pareigiausiąsias
Įn. aplaidžiausiuoju (vyr. g.), pareigiausiuoju (vyr. g.) pareigiausiaisiais (vyr. g.), aplaidžiausiaisiais (vyr. g.) aplaidžiausiąja, pareigiausiąja pareigiausiosiomis, aplaidžiausiosiomis
Vt. aplaidžiausiajame (vyr. g.), pareigiausiajame (vyr. g.) aplaidžiausiuosiuose (vyr. g.), pareigiausiuosiuose (vyr. g.) aplaidžiausiojoje, pareigiausiojoje aplaidžiausiosiose, pareigiausiosiose
Š. - - - -
Vienaskaita Daugiskaita
V. ėjimas (vyr. g.), pareiga, pareigus (vyr. g.), aplaidus (vyr. g.), pareigi, aplaidi, aplaidu, pareigu, pareigusis (vyr. g.), aplaidusis (vyr. g.), aplaidžioji, pareigioji, aplaidesnis (vyr. g.), pareigesnis (vyr. g.), pareigesnė, aplaidesnė, pareigiau, aplaidesnysis (vyr. g.), pareigesnysis (vyr. g.), pareigesnioji, aplaidesnioji, aplaidžiausias (vyr. g.), pareigiausias (vyr. g.), pareigiausia, aplaidžiausia, pareigiausia, pareigiausiasis (vyr. g.), aplaidžiausiasis (vyr. g.), pareigiausioji, aplaidžiausioji, pareiga pareigos, ėjimai (vyr. g.), pareigūs (vyr. g.), aplaidūs (vyr. g.), aplaidžios, pareigios, pareigieji (vyr. g.), aplaidieji (vyr. g.), pareigiosios, aplaidžiosios, pareigesni (vyr. g.), aplaidesni (vyr. g.), aplaidesnės, pareigesnės, aplaidesnieji (vyr. g.), pareigesnieji (vyr. g.), aplaidesniosios, pareigesniosios, aplaidžiausi (vyr. g.), pareigiausi (vyr. g.), aplaidžiausios, pareigiausios, aplaidžiausieji (vyr. g.), pareigiausieji (vyr. g.), aplaidžiausiosios, pareigiausiosios, pareigos
K. ėjimo (vyr. g.), pareigos, pareigaus (vyr. g.), aplaidaus (vyr. g.), aplaidžios, pareigios, aplaidžiojo (vyr. g.), pareigiojo (vyr. g.), pareigiosios, aplaidžiosios, aplaidesnio (vyr. g.), pareigesnio (vyr. g.), aplaidesnės, pareigesnės, aplaidesniojo (vyr. g.), pareigesniojo (vyr. g.), aplaidesniosios, pareigesniosios, pareigiausio (vyr. g.), aplaidžiausio (vyr. g.), pareigiausios, aplaidžiausios, pareigiausiojo (vyr. g.), aplaidžiausiojo (vyr. g.), aplaidžiausiosios, pareigiausiosios, pareigos ėjimų (vyr. g.), pareigų (vyr. g.), aplaidžių (vyr. g.), pareigių (vyr. g.), pareigių, aplaidžių, aplaidžiųjų (vyr. g.), pareigiųjų (vyr. g.), aplaidžiųjų, pareigiųjų, aplaidesnių (vyr. g.), pareigesnių (vyr. g.), aplaidesnių, pareigesnių, aplaidesniųjų (vyr. g.), pareigesniųjų (vyr. g.), aplaidesniųjų, pareigesniųjų, pareigiausių (vyr. g.), aplaidžiausių (vyr. g.), pareigiausių, aplaidžiausių, pareigiausiųjų (vyr. g.), aplaidžiausiųjų (vyr. g.), pareigiausiųjų, aplaidžiausiųjų, pareigų
K. pareigai, ėjimui (vyr. g.), aplaidžiam (vyr. g.), pareigiam (vyr. g.), aplaidžiai, pareigiai, pareigiajam (vyr. g.), aplaidžiajam (vyr. g.), pareigiajai, aplaidžiajai, aplaidesniam (vyr. g.), pareigesniam (vyr. g.), aplaidesnei, pareigesnei, aplaidesniajam (vyr. g.), pareigesniajam (vyr. g.), aplaidesniajai, pareigesniajai, aplaidžiausiam (vyr. g.), pareigiausiam (vyr. g.), aplaidžiausiai, pareigiausiai, pareigiausiajam (vyr. g.), aplaidžiausiajam (vyr. g.), pareigiausiajai, aplaidžiausiajai, pareigai pareigoms, ėjimams (vyr. g.), pareigiems (vyr. g.), aplaidiems (vyr. g.), pareigiem (vyr. g.), aplaidiem (vyr. g.), pareigioms, aplaidžiom, aplaidžioms, pareigiom, aplaidiesiem (vyr. g.), pareigiesiems (vyr. g.), pareigiesiem (vyr. g.), aplaidiesiems (vyr. g.), pareigiosioms, pareigiosiom, aplaidžiosiom, aplaidžiosioms, pareigesniems (vyr. g.), aplaidesniems (vyr. g.), pareigesnėms, aplaidesnėms, aplaidesniesiems (vyr. g.), pareigesniesiems (vyr. g.), aplaidesniosioms, pareigesniosioms, aplaidžiausiems (vyr. g.), pareigiausiems (vyr. g.), aplaidžiausioms, pareigiausioms, aplaidžiausiesiems (vyr. g.), pareigiausiesiems (vyr. g.), aplaidžiausiosioms, pareigiausiosioms, pareigoms
G. ėjimą (vyr. g.), pareigą (vyr. g.), aplaidų (vyr. g.), pareigų (vyr. g.), pareigią, aplaidžią, pareigųjį (vyr. g.), aplaidųjį (vyr. g.), aplaidžiąją, pareigiąją, pareigesnį (vyr. g.), aplaidesnį (vyr. g.), pareigesnę, aplaidesnę, aplaidesnįjį (vyr. g.), pareigesnįjį (vyr. g.), pareigesniąją, aplaidesniąją, pareigiausią (vyr. g.), aplaidžiausią (vyr. g.), pareigiausią, aplaidžiausią, pareigiausiąjį (vyr. g.), aplaidžiausiąjį (vyr. g.), pareigiausiąją, aplaidžiausiąją, pareigą pareigas, ėjimus (vyr. g.), aplaidžius (vyr. g.), pareigius (vyr. g.), aplaidžias, pareigias, aplaidžiuosius (vyr. g.), pareigiuosius (vyr. g.), aplaidžiąsias, pareigiąsias, aplaidesnius (vyr. g.), pareigesnius (vyr. g.), aplaidesnes, pareigesnes, pareigesniuosius (vyr. g.), aplaidesniuosius (vyr. g.), pareigesniąsias, aplaidesniąsias, aplaidžiausius (vyr. g.), pareigiausius (vyr. g.), aplaidžiausias, pareigiausias, aplaidžiausiuosius (vyr. g.), pareigiausiuosius (vyr. g.), aplaidžiausiąsias, pareigiausiąsias, pareigas
Įn. pareiga, ėjimu (vyr. g.), pareigiu (vyr. g.), aplaidžiu (vyr. g.), aplaidžia, pareigia, pareigiuoju (vyr. g.), aplaidžiuoju (vyr. g.), pareigiąja, aplaidžiąja, aplaidesniu (vyr. g.), pareigesniu (vyr. g.), aplaidesne, pareigesne, aplaidesniuoju (vyr. g.), pareigesniuoju (vyr. g.), pareigesniąja, aplaidesniąja, pareigiausiu (vyr. g.), aplaidžiausiu (vyr. g.), pareigiausia, aplaidžiausia, aplaidžiausiuoju (vyr. g.), pareigiausiuoju (vyr. g.), aplaidžiausiąja, pareigiausiąja, pareiga ėjimais (vyr. g.), pareigomis, aplaidžiais (vyr. g.), pareigiais (vyr. g.), pareigiomis, aplaidžiomis, aplaidžiom, pareigiom, pareigiaisiais (vyr. g.), aplaidžiaisiais (vyr. g.), pareigiosiomis, pareigiosiom, aplaidžiosiom, aplaidžiosiomis, aplaidesniais (vyr. g.), pareigesniais (vyr. g.), aplaidesnėmis, pareigesnėmis, aplaidesniaisiais (vyr. g.), pareigesniaisiais (vyr. g.), aplaidesniosiomis, pareigesniosiomis, pareigiausiais (vyr. g.), aplaidžiausiais (vyr. g.), pareigiausiomis, aplaidžiausiomis, pareigiausiaisiais (vyr. g.), aplaidžiausiaisiais (vyr. g.), pareigiausiosiomis, aplaidžiausiosiomis, pareigomis
Vt. ėjime (vyr. g.), pareigoje (vyr. g.), pareigiam (vyr. g.), aplaidžiame (vyr. g.), pareigiame (vyr. g.), aplaidžiam (vyr. g.), pareigioje, aplaidžioj, pareigioj, aplaidžioje, pareigiajam (vyr. g.), aplaidžiajam (vyr. g.), pareigiajame (vyr. g.), aplaidžiajame (vyr. g.), pareigiojoje, aplaidžiojoje, pareigiojoj, aplaidžiojoj, aplaidesniame (vyr. g.), pareigesniame (vyr. g.), aplaidesnėje, pareigesnėje, aplaidesniajame (vyr. g.), pareigesniajame (vyr. g.), aplaidesniojoje, pareigesniojoje, pareigiausiame (vyr. g.), aplaidžiausiame (vyr. g.), aplaidžiausioje, pareigiausioje, aplaidžiausiajame (vyr. g.), pareigiausiajame (vyr. g.), aplaidžiausiojoje, pareigiausiojoje, pareigoje pareigose, ėjimuose (vyr. g.), pareigiuos (vyr. g.), pareigiuose (vyr. g.), aplaidžiuos (vyr. g.), aplaidžiuose (vyr. g.), pareigiose, aplaidžiose, aplaidžiuosiuos (vyr. g.), pareigiuosiuose (vyr. g.), aplaidžiuosiuose (vyr. g.), pareigiuosiuos (vyr. g.), pareigiosiose, aplaidžiosiose, aplaidesniuose (vyr. g.), pareigesniuose (vyr. g.), aplaidesnėse, pareigesnėse, aplaidesniuosiuose (vyr. g.), pareigesniuosiuose (vyr. g.), aplaidesniosiose, pareigesniosiose, pareigiausiuose (vyr. g.), aplaidžiausiuose (vyr. g.), aplaidžiausiose, pareigiausiose, aplaidžiausiuosiuose (vyr. g.), pareigiausiuosiuose (vyr. g.), aplaidžiausiosiose, pareigiausiosiose, pareigose
Š. ėjime (vyr. g.), pareiga, aplaidus (vyr. g.), pareigus (vyr. g.), aplaidi, pareigi, aplaidusis (vyr. g.), pareigusis (vyr. g.), pareigioji, aplaidžioji, pareiga pareigos, ėjimai (vyr. g.), aplaidūs (vyr. g.), pareigūs (vyr. g.), aplaidžios, pareigios, aplaidieji (vyr. g.), pareigieji (vyr. g.), pareigiosios, aplaidžiosios, pareigos