A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

vabalams

gramatinės formos
vabalas → vabalams – daiktavardis, vyr. g.,N.,dgs.
Vienaskaita Daugiskaita
V. vabalas (vyr. g.) vabalai (vyr. g.)
K. vabalo (vyr. g.) vabalų (vyr. g.)
K. vabalui (vyr. g.) vabalams (vyr. g.)
G. vabalą (vyr. g.) vabalus (vyr. g.)
Įn. vabalu (vyr. g.) vabalais (vyr. g.)
Vt. vabale (vyr. g.) vabaluose (vyr. g.)
Š. vabale (vyr. g.) vabalai (vyr. g.)