A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

kabų

gramatinės formos
kaba → kabų – daiktavardis, mot. g.,K.,dgs. kabus → kabų – būdvardis, vyr. g.,G.,vns.,nelyg. l.,neįv. f.
Vienaskaita Daugiskaita
V. kaba, kabus, kabi, kabu, kabusis, kabioji, kabesnis, kabesnė, kabiau, kabesnysis, kabesnioji, kabiausias, kabiausia, kabiausia, kabiausiasis, kabiausioji, kabos, kabūs, kabios, kabieji, kabiosios, kabesni, kabesnės, kabesnieji, kabesniosios, kabiausi, kabiausios, kabiausieji, kabiausiosios,
K. kabos, kabaus, kabios, kabiojo, kabiosios, kabesnio, kabesnės, kabesniojo, kabesniosios, kabiausio, kabiausios, kabiausiojo, kabiausiosios, kabų, kabių, kabių, kabiųjų, kabiųjų, kabesnių, kabesnių, kabesniųjų, kabesniųjų, kabiausių, kabiausių, kabiausiųjų, kabiausiųjų,
K. kabai, kabiam, kabiai, kabiajam, kabiajai, kabesniam, kabesnei, kabesniajam, kabesniajai, kabiausiam, kabiausiai, kabiausiajam, kabiausiajai, kaboms, kabiems, kabiem, kabiom, kabioms, kabiesiem, kabiesiems, kabiosioms, kabiosiom, kabesniems, kabesnėms, kabesniesiems, kabesniosioms, kabiausiems, kabiausioms, kabiausiesiems, kabiausiosioms,
G. kabą, kabų, kabią, kabųjį, kabiąją, kabesnį, kabesnę, kabesnįjį, kabesniąją, kabiausią, kabiausią, kabiausiąjį, kabiausiąją, kabas, kabius, kabias, kabiuosius, kabiąsias, kabesnius, kabesnes, kabesniuosius, kabesniąsias, kabiausius, kabiausias, kabiausiuosius, kabiausiąsias,
Įn. kaba, kabiu, kabia, kabiuoju, kabiąja, kabesniu, kabesne, kabesniuoju, kabesniąja, kabiausiu, kabiausia, kabiausiuoju, kabiausiąja, kabomis, kabiais, kabiomis, kabiom, kabiaisiais, kabiosiom, kabiosiomis, kabesniais, kabesnėmis, kabesniaisiais, kabesniosiomis, kabiausiais, kabiausiomis, kabiausiaisiais, kabiausiosiomis,
Vt. kaboje, kabiam, kabiame, kabioje, kabioj, kabiajame, kabiajam, kabiojoj, kabiojoje, kabesniame, kabesnėje, kabesniajame, kabesniojoje, kabiausiame, kabiausioje, kabiausiajame, kabiausiojoje, kabose, kabiuos, kabiuose, kabiose, kabiuosiuos, kabiuosiuose, kabiosiose, kabesniuose, kabesnėse, kabesniuosiuose, kabesniosiose, kabiausiuose, kabiausiose, kabiausiuosiuose, kabiausiosiose,
Š. kaba, kabus, kabi, kabusis, kabioji, kabos, kabūs, kabios, kabieji, kabiosios,
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. kabus kabūs kabi kabios
K. kabaus kabių kabios kabių
N. kabiam kabiems, kabiem, kabiai kabiom, kabioms,
G. kabų kabius kabią kabias
Įn. kabiu kabiais kabia kabiomis, kabiom,
Vt. kabiam, kabiame, kabiuos, kabiuose, kabioje, kabioj, kabiose
Š. kabus kabūs kabi kabios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. kabusis kabieji kabioji kabiosios
K. kabiojo kabiųjų kabiosios kabiųjų
N. kabiajam kabiesiem, kabiesiems, kabiajai kabiosioms, kabiosiom,
G. kabųjį kabiuosius kabiąją kabiąsias
Įn. kabiuoju kabiaisiais kabiąja kabiosiom, kabiosiomis,
Vt. kabiajame, kabiajam, kabiuosiuos, kabiuosiuose, kabiojoj, kabiojoje, kabiosiose
Š. kabusis kabieji kabioji kabiosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. kabesnis kabesni kabesnė kabesnės
K. kabesnio kabesnių kabesnės kabesnių
N. kabesniam kabesniems kabesnei kabesnėms
G. kabesnį kabesnius kabesnę kabesnes
Įn. kabesniu kabesniais kabesne kabesnėmis
Vt. kabesniame kabesniuose kabesnėje kabesnėse
Š. kabus kabūs kabi kabios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. kabesnysis kabesnieji kabesnioji kabesniosios
K. kabesniojo kabesniųjų kabesniosios kabesniųjų
N. kabesniajam kabesniesiems kabesniajai kabesniosioms
G. kabesnįjį kabesniuosius kabesniąją kabesniąsias
Įn. kabesniuoju kabesniaisiais kabesniąja kabesniosiomis
Vt. kabesniajame kabesniuosiuose kabesniojoje kabesniosiose
Š. kabus kabūs kabi kabios
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. kabiausias kabiausi kabiausia kabiausios
K. kabiausio kabiausių kabiausios kabiausių
N. kabiausiam kabiausiems kabiausiai kabiausioms
G. kabiausią kabiausius kabiausią kabiausias
Įn. kabiausiu kabiausiais kabiausia kabiausiomis
Vt. kabiausiame kabiausiuose kabiausioje kabiausiose
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. kabiausiasis kabiausieji kabiausioji kabiausiosios
K. kabiausiojo kabiausiųjų kabiausiosios kabiausiųjų
N. kabiausiajam kabiausiesiems kabiausiajai kabiausiosioms
G. kabiausiąjį kabiausiuosius kabiausiąją kabiausiąsias
Įn. kabiausiuoju kabiausiaisiais kabiausiąja kabiausiosiomis
Vt. kabiausiajame kabiausiuosiuose kabiausiojoje kabiausiosiose
Š. - - - -