A B C D E F G H I Y J K L M N O P R S T U V Z

metų

gramatinės formos
metas → metų – daiktavardis, vyr. g.,K.,dgs. metus → metų – būdvardis, vyr. g.,G.,vns.,nelyg. l.,neįv. f.
Vienaskaita Daugiskaita
V. metas (vyr. g.), metus (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.), meti, ilga, ilgi, ilga, ilgu, metu, ilgasis (vyr. g.), ilgusis (vyr. g.), metusis (vyr. g.), ilgioji, ilgoji, mečioji, metesnis (vyr. g.), ilgesnis (vyr. g.), ilgesnis (vyr. g.), ilgesnė, ilgesnė, metesnė, ilgiau, ilgiau, ilgesnysis (vyr. g.), metesnysis (vyr. g.), ilgesnysis (vyr. g.), ilgesnioji, ilgesnioji, metesnioji, ilgiausias (vyr. g.), mečiausias (vyr. g.), ilgiausias (vyr. g.), ilgiausia, mečiausia, ilgiausia, ilgiausia, ilgiausia, ilgiausiasis (vyr. g.), mečiausiasis (vyr. g.), ilgiausiasis (vyr. g.), ilgiausioji, ilgiausioji, mečiausioji metai (vyr. g.), metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.), mečios, ilgos, ilgios, ilgieji (vyr. g.), ilgieji (vyr. g.), metieji (vyr. g.), mečiosios, ilgiosios, ilgosios, ilgesni (vyr. g.), ilgesni (vyr. g.), metesni (vyr. g.), ilgesnės, metesnės, ilgesnės, metesnieji (vyr. g.), ilgesnieji (vyr. g.), ilgesnieji (vyr. g.), metesniosios, ilgesniosios, ilgesniosios, ilgiausi (vyr. g.), ilgiausi (vyr. g.), mečiausi (vyr. g.), ilgiausios, mečiausios, ilgiausios, ilgiausieji (vyr. g.), mečiausieji (vyr. g.), ilgiausieji (vyr. g.), mečiausiosios, ilgiausiosios, ilgiausiosios
K. meto (vyr. g.), ilgo (vyr. g.), metaus (vyr. g.), ilgaus (vyr. g.), mečios, ilgos, ilgios, ilgiojo (vyr. g.), ilgojo (vyr. g.), mečiojo (vyr. g.), ilgosios, mečiosios, ilgiosios, metesnio (vyr. g.), ilgesnio (vyr. g.), ilgesnio (vyr. g.), ilgesnės, metesnės, ilgesnės, ilgesniojo (vyr. g.), ilgesniojo (vyr. g.), metesniojo (vyr. g.), metesniosios, ilgesniosios, ilgesniosios, mečiausio (vyr. g.), ilgiausio (vyr. g.), ilgiausio (vyr. g.), mečiausios, ilgiausios, ilgiausios, ilgiausiojo (vyr. g.), ilgiausiojo (vyr. g.), mečiausiojo (vyr. g.), mečiausiosios, ilgiausiosios, ilgiausiosios metų (vyr. g.), ilgių (vyr. g.), mečių (vyr. g.), ilgų (vyr. g.), ilgų, ilgių, mečių, ilgųjų (vyr. g.), mečiųjų (vyr. g.), ilgiųjų (vyr. g.), ilgiųjų, ilgųjų, mečiųjų, ilgesnių (vyr. g.), metesnių (vyr. g.), ilgesnių (vyr. g.), ilgesnių, metesnių, ilgesnių, ilgesniųjų (vyr. g.), metesniųjų (vyr. g.), ilgesniųjų (vyr. g.), ilgesniųjų, ilgesniųjų, metesniųjų, ilgiausių (vyr. g.), mečiausių (vyr. g.), ilgiausių (vyr. g.), ilgiausių, mečiausių, ilgiausių, ilgiausiųjų (vyr. g.), mečiausiųjų (vyr. g.), ilgiausiųjų (vyr. g.), ilgiausiųjų, ilgiausiųjų, mečiausiųjų
K. metui (vyr. g.), mečiam (vyr. g.), ilgam (vyr. g.), ilgiam (vyr. g.), mečiai, ilgai, ilgiai, ilgajam (vyr. g.), mečiajam (vyr. g.), ilgiajam (vyr. g.), ilgiajai, ilgajai, mečiajai, ilgesniam (vyr. g.), ilgesniam (vyr. g.), metesniam (vyr. g.), metesnei, ilgesnei, ilgesnei, ilgesniajam (vyr. g.), ilgesniajam (vyr. g.), metesniajam (vyr. g.), ilgesniajai, ilgesniajai, metesniajai, mečiausiam (vyr. g.), ilgiausiam (vyr. g.), ilgiausiam (vyr. g.), mečiausiai, ilgiausiai, ilgiausiai, ilgiausiajam (vyr. g.), mečiausiajam (vyr. g.), ilgiausiajam (vyr. g.), ilgiausiajai, mečiausiajai, ilgiausiajai metams (vyr. g.), ilgiems (vyr. g.), ilgiems (vyr. g.), metiem (vyr. g.), metiems (vyr. g.), ilgiem (vyr. g.), ilgiem (vyr. g.), mečiom, ilgioms, ilgom, ilgoms, ilgiom, mečioms, ilgiesiem (vyr. g.), metiesiems (vyr. g.), metiesiem (vyr. g.), ilgiesiems (vyr. g.), ilgiesiems (vyr. g.), ilgiesiem (vyr. g.), ilgiosiom, ilgosiom, ilgosioms, ilgiosioms, mečiosioms, mečiosiom, ilgesniems (vyr. g.), ilgesniems (vyr. g.), metesniems (vyr. g.), ilgesnėms, ilgesnėms, metesnėms, metesniesiems (vyr. g.), ilgesniesiems (vyr. g.), ilgesniesiems (vyr. g.), ilgesniosioms, ilgesniosioms, metesniosioms, ilgiausiems (vyr. g.), mečiausiems (vyr. g.), ilgiausiems (vyr. g.), mečiausioms, ilgiausioms, ilgiausioms, ilgiausiesiems (vyr. g.), mečiausiesiems (vyr. g.), ilgiausiesiems (vyr. g.), mečiausiosioms, ilgiausiosioms, ilgiausiosioms
G. metą (vyr. g.), ilgą (vyr. g.), ilgų (vyr. g.), metų (vyr. g.), ilgą, ilgią, mečią, metųjį (vyr. g.), ilgąjį (vyr. g.), ilgųjį (vyr. g.), ilgiąją, ilgąją, mečiąją, ilgesnį (vyr. g.), ilgesnį (vyr. g.), metesnį (vyr. g.), metesnę, ilgesnę, ilgesnę, ilgesnįjį (vyr. g.), metesnįjį (vyr. g.), ilgesnįjį (vyr. g.), ilgesniąją, ilgesniąją, metesniąją, ilgiausią (vyr. g.), mečiausią (vyr. g.), ilgiausią (vyr. g.), ilgiausią, mečiausią, ilgiausią, ilgiausiąjį (vyr. g.), ilgiausiąjį (vyr. g.), mečiausiąjį (vyr. g.), ilgiausiąją, ilgiausiąją, mečiausiąją metus (vyr. g.), mečius (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgius (vyr. g.), mečias, ilgas, ilgias, ilguosius (vyr. g.), ilgiuosius (vyr. g.), mečiuosius (vyr. g.), mečiąsias, ilgiąsias, ilgąsias, ilgesnius (vyr. g.), metesnius (vyr. g.), ilgesnius (vyr. g.), ilgesnes, metesnes, ilgesnes, ilgesniuosius (vyr. g.), ilgesniuosius (vyr. g.), metesniuosius (vyr. g.), metesniąsias, ilgesniąsias, ilgesniąsias, ilgiausius (vyr. g.), mečiausius (vyr. g.), ilgiausius (vyr. g.), mečiausias, ilgiausias, ilgiausias, mečiausiuosius (vyr. g.), ilgiausiuosius (vyr. g.), ilgiausiuosius (vyr. g.), mečiausiąsias, ilgiausiąsias, ilgiausiąsias
Įn. metu (vyr. g.), mečiu (vyr. g.), ilgu (vyr. g.), ilgiu (vyr. g.), ilgia, mečia, ilga, ilgiuoju (vyr. g.), ilguoju (vyr. g.), mečiuoju (vyr. g.), mečiąja, ilgiąja, ilgąja, ilgesniu (vyr. g.), ilgesniu (vyr. g.), metesniu (vyr. g.), ilgesne, ilgesne, metesne, ilgesniuoju (vyr. g.), metesniuoju (vyr. g.), ilgesniuoju (vyr. g.), ilgesniąja, ilgesniąja, metesniąja, ilgiausiu (vyr. g.), ilgiausiu (vyr. g.), mečiausiu (vyr. g.), mečiausia, ilgiausia, ilgiausia, ilgiausiuoju (vyr. g.), mečiausiuoju (vyr. g.), ilgiausiuoju (vyr. g.), ilgiausiąja, mečiausiąja, ilgiausiąja metais (vyr. g.), ilgiais (vyr. g.), ilgais (vyr. g.), mečiais (vyr. g.), mečiom, ilgiomis, ilgom, ilgomis, mečiomis, ilgiom, ilgiaisiais (vyr. g.), ilgaisiais (vyr. g.), mečiaisiais (vyr. g.), mečiosiom, ilgiosiomis, ilgiosiom, ilgosiom, ilgosiomis, mečiosiomis, ilgesniais (vyr. g.), ilgesniais (vyr. g.), metesniais (vyr. g.), ilgesnėmis, ilgesnėmis, metesnėmis, ilgesniaisiais (vyr. g.), metesniaisiais (vyr. g.), ilgesniaisiais (vyr. g.), ilgesniosiomis, metesniosiomis, ilgesniosiomis, ilgiausiais (vyr. g.), ilgiausiais (vyr. g.), mečiausiais (vyr. g.), ilgiausiomis, mečiausiomis, ilgiausiomis, ilgiausiaisiais (vyr. g.), ilgiausiaisiais (vyr. g.), mečiausiaisiais (vyr. g.), ilgiausiosiomis, ilgiausiosiomis, mečiausiosiomis
Vt. mete (vyr. g.), ilgiam (vyr. g.), ilgame (vyr. g.), mečiame (vyr. g.), mečiam (vyr. g.), ilgiame (vyr. g.), ilgam (vyr. g.), mečioje, mečioj, ilgoj, ilgioje, ilgioj, ilgoje, mečiajame (vyr. g.), ilgiajame (vyr. g.), ilgiajam (vyr. g.), ilgajame (vyr. g.), ilgajam (vyr. g.), mečiajam (vyr. g.), ilgojoj, mečiojoj, mečiojoje, ilgiojoje, ilgojoje, ilgiojoj, ilgesniame (vyr. g.), metesniame (vyr. g.), ilgesniame (vyr. g.), ilgesnėje, ilgesnėje, metesnėje, metesniajame (vyr. g.), ilgesniajame (vyr. g.), ilgesniajame (vyr. g.), ilgesniojoje, ilgesniojoje, metesniojoje, ilgiausiame (vyr. g.), mečiausiame (vyr. g.), ilgiausiame (vyr. g.), ilgiausioje, mečiausioje, ilgiausioje, mečiausiajame (vyr. g.), ilgiausiajame (vyr. g.), ilgiausiajame (vyr. g.), ilgiausiojoje, ilgiausiojoje, mečiausiojoje metuose (vyr. g.), mečiuos (vyr. g.), ilguose (vyr. g.), mečiuose (vyr. g.), ilgiuos (vyr. g.), ilguos (vyr. g.), ilgiuose (vyr. g.), mečiose, ilgiose, ilgose, mečiuosiuos (vyr. g.), mečiuosiuose (vyr. g.), ilgiuosiuose (vyr. g.), ilgiuosiuos (vyr. g.), ilguosiuose (vyr. g.), ilguosiuos (vyr. g.), ilgosiose, ilgiosiose, mečiosiose, ilgesniuose (vyr. g.), ilgesniuose (vyr. g.), metesniuose (vyr. g.), ilgesnėse, ilgesnėse, metesnėse, ilgesniuosiuose (vyr. g.), ilgesniuosiuose (vyr. g.), metesniuosiuose (vyr. g.), ilgesniosiose, ilgesniosiose, metesniosiose, ilgiausiuose (vyr. g.), mečiausiuose (vyr. g.), ilgiausiuose (vyr. g.), ilgiausiose, mečiausiose, ilgiausiose, mečiausiuosiuose (vyr. g.), ilgiausiuosiuose (vyr. g.), ilgiausiuosiuose (vyr. g.), ilgiausiosiose, mečiausiosiose, ilgiausiosiose
Š. mete (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.), metus (vyr. g.), ilga, ilgi, meti, ilgusis (vyr. g.), metusis (vyr. g.), ilgasis (vyr. g.), ilgoji, mečioji, ilgioji metai (vyr. g.), metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.), ilgos, ilgios, mečios, ilgieji (vyr. g.), ilgieji (vyr. g.), metieji (vyr. g.), mečiosios, ilgiosios, ilgosios
Kalbos dalis: būdvardis
Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. metus (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.) metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.) meti, ilga, ilgi mečios, ilgos, ilgios
K. ilgo (vyr. g.), metaus (vyr. g.), ilgaus (vyr. g.) ilgių (vyr. g.), mečių (vyr. g.), ilgų (vyr. g.) mečios, ilgos, ilgios ilgų, ilgių, mečių
N. mečiam (vyr. g.), ilgam (vyr. g.), ilgiam (vyr. g.) ilgiems (vyr. g.), ilgiems (vyr. g.), metiem (vyr. g.), metiems (vyr. g.), ilgiem (vyr. g.), ilgiem (vyr. g.) mečiai, ilgai, ilgiai mečiom, ilgioms, ilgom, ilgoms, ilgiom, mečioms
G. ilgą (vyr. g.), ilgų (vyr. g.), metų (vyr. g.) mečius (vyr. g.), ilgus (vyr. g.), ilgius (vyr. g.) ilgą, ilgią, mečią mečias, ilgas, ilgias
Įn. mečiu (vyr. g.), ilgu (vyr. g.), ilgiu (vyr. g.) ilgiais (vyr. g.), ilgais (vyr. g.), mečiais (vyr. g.) ilgia, mečia, ilga mečiom, ilgiomis, ilgom, ilgomis, mečiomis, ilgiom
Vt. ilgiam (vyr. g.), ilgame (vyr. g.), mečiame (vyr. g.), mečiam (vyr. g.), ilgiame (vyr. g.), ilgam (vyr. g.) mečiuos (vyr. g.), ilguose (vyr. g.), mečiuose (vyr. g.), ilgiuos (vyr. g.), ilguos (vyr. g.), ilgiuose (vyr. g.) mečioje, mečioj, ilgoj, ilgioje, ilgioj, ilgoje mečiose, ilgiose, ilgose
Š. ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.), metus (vyr. g.) metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.) ilga, ilgi, meti ilgos, ilgios, mečios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgasis (vyr. g.), ilgusis (vyr. g.), metusis (vyr. g.) ilgieji (vyr. g.), ilgieji (vyr. g.), metieji (vyr. g.) ilgioji, ilgoji, mečioji mečiosios, ilgiosios, ilgosios
K. ilgiojo (vyr. g.), ilgojo (vyr. g.), mečiojo (vyr. g.) ilgųjų (vyr. g.), mečiųjų (vyr. g.), ilgiųjų (vyr. g.) ilgosios, mečiosios, ilgiosios ilgiųjų, ilgųjų, mečiųjų
N. ilgajam (vyr. g.), mečiajam (vyr. g.), ilgiajam (vyr. g.) ilgiesiem (vyr. g.), metiesiems (vyr. g.), metiesiem (vyr. g.), ilgiesiems (vyr. g.), ilgiesiems (vyr. g.), ilgiesiem (vyr. g.) ilgiajai, ilgajai, mečiajai ilgiosiom, ilgosiom, ilgosioms, ilgiosioms, mečiosioms, mečiosiom
G. metųjį (vyr. g.), ilgąjį (vyr. g.), ilgųjį (vyr. g.) ilguosius (vyr. g.), ilgiuosius (vyr. g.), mečiuosius (vyr. g.) ilgiąją, ilgąją, mečiąją mečiąsias, ilgiąsias, ilgąsias
Įn. ilgiuoju (vyr. g.), ilguoju (vyr. g.), mečiuoju (vyr. g.) ilgiaisiais (vyr. g.), ilgaisiais (vyr. g.), mečiaisiais (vyr. g.) mečiąja, ilgiąja, ilgąja mečiosiom, ilgiosiomis, ilgiosiom, ilgosiom, ilgosiomis, mečiosiomis
Vt. mečiajame (vyr. g.), ilgiajame (vyr. g.), ilgiajam (vyr. g.), ilgajame (vyr. g.), ilgajam (vyr. g.), mečiajam (vyr. g.) mečiuosiuos (vyr. g.), mečiuosiuose (vyr. g.), ilgiuosiuose (vyr. g.), ilgiuosiuos (vyr. g.), ilguosiuose (vyr. g.), ilguosiuos (vyr. g.) ilgojoj, mečiojoj, mečiojoje, ilgiojoje, ilgojoje, ilgiojoj ilgosiose, ilgiosiose, mečiosiose
Š. ilgusis (vyr. g.), metusis (vyr. g.), ilgasis (vyr. g.) ilgieji (vyr. g.), ilgieji (vyr. g.), metieji (vyr. g.) ilgoji, mečioji, ilgioji mečiosios, ilgiosios, ilgosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. metesnis (vyr. g.), ilgesnis (vyr. g.), ilgesnis (vyr. g.) ilgesni (vyr. g.), ilgesni (vyr. g.), metesni (vyr. g.) ilgesnė, ilgesnė, metesnė ilgesnės, metesnės, ilgesnės
K. metesnio (vyr. g.), ilgesnio (vyr. g.), ilgesnio (vyr. g.) ilgesnių (vyr. g.), metesnių (vyr. g.), ilgesnių (vyr. g.) ilgesnės, metesnės, ilgesnės ilgesnių, metesnių, ilgesnių
N. ilgesniam (vyr. g.), ilgesniam (vyr. g.), metesniam (vyr. g.) ilgesniems (vyr. g.), ilgesniems (vyr. g.), metesniems (vyr. g.) metesnei, ilgesnei, ilgesnei ilgesnėms, ilgesnėms, metesnėms
G. ilgesnį (vyr. g.), ilgesnį (vyr. g.), metesnį (vyr. g.) ilgesnius (vyr. g.), metesnius (vyr. g.), ilgesnius (vyr. g.) metesnę, ilgesnę, ilgesnę ilgesnes, metesnes, ilgesnes
Įn. ilgesniu (vyr. g.), ilgesniu (vyr. g.), metesniu (vyr. g.) ilgesniais (vyr. g.), ilgesniais (vyr. g.), metesniais (vyr. g.) ilgesne, ilgesne, metesne ilgesnėmis, ilgesnėmis, metesnėmis
Vt. ilgesniame (vyr. g.), metesniame (vyr. g.), ilgesniame (vyr. g.) ilgesniuose (vyr. g.), ilgesniuose (vyr. g.), metesniuose (vyr. g.) ilgesnėje, ilgesnėje, metesnėje ilgesnėse, ilgesnėse, metesnėse
Š. ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.), metus (vyr. g.) metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.) ilga, ilgi, meti ilgos, ilgios, mečios
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgesnysis (vyr. g.), metesnysis (vyr. g.), ilgesnysis (vyr. g.) metesnieji (vyr. g.), ilgesnieji (vyr. g.), ilgesnieji (vyr. g.) ilgesnioji, ilgesnioji, metesnioji metesniosios, ilgesniosios, ilgesniosios
K. ilgesniojo (vyr. g.), ilgesniojo (vyr. g.), metesniojo (vyr. g.) ilgesniųjų (vyr. g.), metesniųjų (vyr. g.), ilgesniųjų (vyr. g.) metesniosios, ilgesniosios, ilgesniosios ilgesniųjų, ilgesniųjų, metesniųjų
N. ilgesniajam (vyr. g.), ilgesniajam (vyr. g.), metesniajam (vyr. g.) metesniesiems (vyr. g.), ilgesniesiems (vyr. g.), ilgesniesiems (vyr. g.) ilgesniajai, ilgesniajai, metesniajai ilgesniosioms, ilgesniosioms, metesniosioms
G. ilgesnįjį (vyr. g.), metesnįjį (vyr. g.), ilgesnįjį (vyr. g.) ilgesniuosius (vyr. g.), ilgesniuosius (vyr. g.), metesniuosius (vyr. g.) ilgesniąją, ilgesniąją, metesniąją metesniąsias, ilgesniąsias, ilgesniąsias
Įn. ilgesniuoju (vyr. g.), metesniuoju (vyr. g.), ilgesniuoju (vyr. g.) ilgesniaisiais (vyr. g.), metesniaisiais (vyr. g.), ilgesniaisiais (vyr. g.) ilgesniąja, ilgesniąja, metesniąja ilgesniosiomis, metesniosiomis, ilgesniosiomis
Vt. metesniajame (vyr. g.), ilgesniajame (vyr. g.), ilgesniajame (vyr. g.) ilgesniuosiuose (vyr. g.), ilgesniuosiuose (vyr. g.), metesniuosiuose (vyr. g.) ilgesniojoje, ilgesniojoje, metesniojoje ilgesniosiose, ilgesniosiose, metesniosiose
Š. ilgus (vyr. g.), ilgas (vyr. g.), metus (vyr. g.) metūs (vyr. g.), ilgi (vyr. g.), ilgūs (vyr. g.) ilga, ilgi, meti ilgos, ilgios, mečios
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgiausias (vyr. g.), mečiausias (vyr. g.), ilgiausias (vyr. g.) ilgiausi (vyr. g.), ilgiausi (vyr. g.), mečiausi (vyr. g.) ilgiausia, mečiausia, ilgiausia ilgiausios, mečiausios, ilgiausios
K. mečiausio (vyr. g.), ilgiausio (vyr. g.), ilgiausio (vyr. g.) ilgiausių (vyr. g.), mečiausių (vyr. g.), ilgiausių (vyr. g.) mečiausios, ilgiausios, ilgiausios ilgiausių, mečiausių, ilgiausių
N. mečiausiam (vyr. g.), ilgiausiam (vyr. g.), ilgiausiam (vyr. g.) ilgiausiems (vyr. g.), mečiausiems (vyr. g.), ilgiausiems (vyr. g.) mečiausiai, ilgiausiai, ilgiausiai mečiausioms, ilgiausioms, ilgiausioms
G. ilgiausią (vyr. g.), mečiausią (vyr. g.), ilgiausią (vyr. g.) ilgiausius (vyr. g.), mečiausius (vyr. g.), ilgiausius (vyr. g.) ilgiausią, mečiausią, ilgiausią mečiausias, ilgiausias, ilgiausias
Įn. ilgiausiu (vyr. g.), ilgiausiu (vyr. g.), mečiausiu (vyr. g.) ilgiausiais (vyr. g.), ilgiausiais (vyr. g.), mečiausiais (vyr. g.) mečiausia, ilgiausia, ilgiausia ilgiausiomis, mečiausiomis, ilgiausiomis
Vt. ilgiausiame (vyr. g.), mečiausiame (vyr. g.), ilgiausiame (vyr. g.) ilgiausiuose (vyr. g.), mečiausiuose (vyr. g.), ilgiausiuose (vyr. g.) ilgiausioje, mečiausioje, ilgiausioje ilgiausiose, mečiausiose, ilgiausiose
Š. - - - -
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminė Moteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaita VienaskaitaDaugiskaita
V. ilgiausiasis (vyr. g.), mečiausiasis (vyr. g.), ilgiausiasis (vyr. g.) ilgiausieji (vyr. g.), mečiausieji (vyr. g.), ilgiausieji (vyr. g.) ilgiausioji, ilgiausioji, mečiausioji mečiausiosios, ilgiausiosios, ilgiausiosios
K. ilgiausiojo (vyr. g.), ilgiausiojo (vyr. g.), mečiausiojo (vyr. g.) ilgiausiųjų (vyr. g.), mečiausiųjų (vyr. g.), ilgiausiųjų (vyr. g.) mečiausiosios, ilgiausiosios, ilgiausiosios ilgiausiųjų, ilgiausiųjų, mečiausiųjų
N. ilgiausiajam (vyr. g.), mečiausiajam (vyr. g.), ilgiausiajam (vyr. g.) ilgiausiesiems (vyr. g.), mečiausiesiems (vyr. g.), ilgiausiesiems (vyr. g.) ilgiausiajai, mečiausiajai, ilgiausiajai mečiausiosioms, ilgiausiosioms, ilgiausiosioms
G. ilgiausiąjį (vyr. g.), ilgiausiąjį (vyr. g.), mečiausiąjį (vyr. g.) mečiausiuosius (vyr. g.), ilgiausiuosius (vyr. g.), ilgiausiuosius (vyr. g.) ilgiausiąją, ilgiausiąją, mečiausiąją mečiausiąsias, ilgiausiąsias, ilgiausiąsias
Įn. ilgiausiuoju (vyr. g.), mečiausiuoju (vyr. g.), ilgiausiuoju (vyr. g.) ilgiausiaisiais (vyr. g.), ilgiausiaisiais (vyr. g.), mečiausiaisiais (vyr. g.) ilgiausiąja, mečiausiąja, ilgiausiąja ilgiausiosiomis, ilgiausiosiomis, mečiausiosiomis
Vt. mečiausiajame (vyr. g.), ilgiausiajame (vyr. g.), ilgiausiajame (vyr. g.) mečiausiuosiuose (vyr. g.), ilgiausiuosiuose (vyr. g.), ilgiausiuosiuose (vyr. g.) ilgiausiojoje, ilgiausiojoje, mečiausiojoje ilgiausiosiose, mečiausiosiose, ilgiausiosiose
Š. - - - -